Décision judiciaire de Raad van State, 22 juin 2021

Date de Résolution22 juin 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 251.010 van 22 juni 2021 in de zaak A. 223.166/VII-40.090

In zake : Hildegarde VERLOO bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Kristin Dewever en Aniek Van De Velde kantoor houdend te 8720 Wakken

Kasteeldreef 9 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Staelens kantoor houdend te 8000 Brugge Gerard Davidstraat 46, bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

de NV BFS EUROPE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jan Beleyn en Merlijn De Rechter kantoor houdend te 8500 Kortrijk Beneluxpark 27B bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 18 september 2017, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 19 juli 2017, waarbij het beroep ingesteld tegen de beslissing van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen van 12 januari 2017, houdende het verlenen van de milieuvergunning aan de nv BFS Europe voor een tapijtproducerend bedrijf, gelegen aan de Ingelmunstersteenweg 162-164 te Oostrozebeke, gedeeltelijk gegrond wordt verklaard en de beroepen beslissing wordt gewijzigd.

  VII-40.090-1/40

  Op 26 mei 2021 dient verzoekster een verzoek tot het verkrijgen van een schadevergoeding tot herstel in

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord en verzoekster heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  De nv BFS Europe heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 13 november 2017. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een verslag opgesteld.

  Verzoekster heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verwerende partij en de tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 27 mei 2021.

  Kamervoorzitter Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Aniek Van De Velde, die verschijnt voor verzoekster, advocaat Bram Van Den Berghe, die loco advocaat Bart Staelens verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Jan Beleyn, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (hierna: RvS-wet).

  VII-40.090-2/40

  III. Feiten

  3.1. Op 9 september 2016 dient de tussenkomende partij bij de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen een milieuvergunningsaanvraag in voor de “verandering door de wijziging van een inrichting door het verplaatsen binnen de inrichting of de aanwending van een andere fabricagemethode” en de “verandering door de uitbreiding van een inrichting door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft”.

  De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen terrein aan de Ingelmunstersteenweg 162-164 in Oostrozebeke, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie D, nr. 303Y2 en sectie E, nr. 1183R.

  3.2. De betrokken inrichting ligt volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Roeselare-Tielt’ deels in industriegebied, deels in gebied voor milieubelastende industrieën, deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels in woongebied met landelijk karakter.

  De inrichting ligt ook binnen de grenzen van het Bijzonder Plan van Aanleg “De Pauw” (hierna: BPA), grotendeels in nijverheidszone.

  3.3. Over de aanvraag wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Verzoekster dient een bezwaarschrift in.

  3.4. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oostrozebeke, de Vlaamse Milieumaatschappij, het departement RWO, het departement LNE, het Vlaams Energieagentschap en de Provinciale Milieuvergunningscommissie verlenen alle een gunstig advies.

  3.5. Bij besluit van 12 januari 2017 verleent de deputatie van de provincieraad van West Vlaanderen aan de tussenkomende partij de gevraagde milieuvergunning voor een termijn verstrijkend op 16 februari 2032.

  VII-40.090-3/40

  Tegen deze beslissing stelt verzoekster administratief beroep in.

  3.6. Nadat ook in graad van administratief beroep de nodige adviezen zijn uitgebracht, verklaart de Vlaamse minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw op 19 juli 2017 het ingestelde beroep gedeeltelijk gegrond en wijzigt zij het beroepen besluit.

  Dit is de bestreden beslissing, die onder meer als volgt luidt:

  “Overwegende dat de inrichting deels in industriegebied, deels in zonering milieubelastende industrie volgens het gewestplan Roeselare - Tielt (goedgekeurd bij koninklijk besluit op 17 december 1979 en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1988), deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied gelegen is; dat langs drie zijden (west, noord en oost) (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied ligt, ten zuiden paalt langs beide zijden van de gewestweg een woongebied met landelijk karakter waarbinnen verschillende vrijstaande woningen dicht tegen het bedrijf komen; dat tevens, voor het overgrote deel van de vestiging, een BPA ‘De Pauw’ geldt;

  Overwegende dat de vergunningverlenende overheid als orgaan van actief bestuur geen toepassing mag maken van het door de beroeper aangehaald artikel 159 van de Grondwet om de voor de plaats geldende aanlegplannen buiten toepassing te laten bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag omwille van de onwettigheid ervan, tenzij de plannen wegens een flagrante, onbetwistbare onwettigheid als onbestaande zouden moeten worden beschouwd; […]

  Overwegende dat het ouder BPA ‘De Pauw’, zoals goedgekeurd bij ministerieel besluit van 10 juni 1997, voor de percelen in aanvraag niet bestemmingsstrijdig is met het gewijzigde gewestplan, omdat ‘de terreinen die volgens het gewestplan zijn bestemd als milieubelastende bedrijven en als woongebied met landelijk karakter reeds volledig zijn volzet, en het voormelde bedrijf in het verleden reeds op een legale wijze grootschalige bedrijfsuitbreidingen heeft kunnen realiseren in het gedeelte dat nog als agrarisch gebied is bestemd op het gewestplan’, en blijft als gedetailleerder uitgewerkt het verordenend plan waaraan het gevraagde moet worden getoetst;

  Overwegende dat het bedrijf voor het overgrote deel, dus buiten het uitgesloten deel van het BPA, binnen de zone N blijft: ‘Nijverheidsgebouwen, zonder abnormale hinder en zonder abnormale risico’s voor de omgeving’; dat als bemerking het volgende in de tabel staat: ‘deze gronden zijn uitsluitend bestemd voor de uitbreiding van het aldaar bestaand en gevestigd bedrijf’; dat de oostelijke parking in de strook Pp, private parkeerplaatsen valt;

  Overwegende dat dit BPA stedenbouwkundige voorschriften in tekst en in tabelvorm geeft met, per zonering, concrete aanduiding van hoofd- en

  VII-40.090-4/40

  nevenbestemming, plaatsing van gebouwen ten overstaan van de perceelsgrenzen, oppervlakte, percentage bezetting, volume, aantal bouwlagen, vormgeving en materialen, V/T index en afsluitingen; dat het gemeentelijk plan van aanleg aldus wordt geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven volgens artikel 4.3.1 §2, 3°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO); dat de tabel ‘bemerkingen’ concrete aanvullingen geeft van onder meer bouwhoogten en uitvoering van beplanting en bijgevolg in die zin geldt als integrerend deel van de bindende stedenbouwkundig-technische voorschriften; dat de uitdrukking ‘bestaand en gevestigd bedrijf’ bij gebrek aan verdere specificering (naam, hoedanigheid,…) alleen in de algemeen gangbare betekenis kan gezien worden en logischerwijze duidt op wat als van voor het BPA als ruimtelijke configuratie op vergunde wijze bestond en op wat als een continue maar evengoed evoluerende bedrijfsuitvoering wordt aangehouden; Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag, de nieuwe extrusielijnen, niet noodzaakt tot vergaande vergunningsplichtige bouwwerken, maar wel in open lucht vier nieuwe granulaatopslagsilo’s moeten worden geplaatst (3 meter diameter en 15 meter hoog), die in eerste aanleg door de gemeente (1 september 2016) en in beroep door de deputatie (8 december 2016) stedenbouwkundig vergund zijn onder voorwaarde tot bijkomende groenafscherming; dat beide beslissingen grondig zijn uitgewerkt en blijk geven van degelijke kennis van de reglementaire en feitelijke omstandigheden en de nodige formele en inhoudelijke afwegingen omvatten; dat de opgelegde voorwaarde tot bijkomende groenaanleg verdere ruimtelijke inkleding van de activiteiten realiseert; dat de argumentatie van deze stedenbouwkundige vergunningen kan worden overgenomen in de ruimtelijke beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag; Overwegende dat voor zover wordt voldaan aan het stedenbouwkundig voorschrift van het BPA ‘zonder abnormale hinder en zonder abnormale risico’s voor de omgeving’ de bedrijvigheid in overeenstemming is met de ter plaatse geldende stedenbouwkundige voorschriften;

  Overwegende dat in de stedenbouwkundige vergunning van 4 augustus 2016 met betrekking tot het groenscherm de volgende voorwaarde wordt geformuleerd: ‘het groenscherm heeft een breedte van 5 meter, en bevat enerzijds hoogstammige bomen (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’) om de 8 meter en op voorgeschreven afstand van de perceelsgrens (minimum 2 meter). Deze bomen moet vrij kunnen uitgroeien. De rest van de zone moet aangeplant worden met Alnus glutinosa 25% (zwarte els), Fraxinus excelsior 25% (es), Corylus avellana 25% (hazelaar), Ligustrum valgare 15% (wilde liguster) en Taxus baccata 10% (taxus); deze moeten aangeplant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT