Décision judiciaire de Raad van State, 17 juin 2021

Date de Résolution17 juin 2021
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 250.970 van 17 juni 2021 in de zaak A. 231.065/VII-40.860

In zake : de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Steve Ronse en Isabelle Verhelle kantoor houdend te 8500 Kortrijk Beneluxpark 27B bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

Jan VANDENHEEDE woonplaats kiezend te 8830 Hooglede-Gits Bruggesteenweg 224

Tussenkomende partijen :

 1. Odette MORTAGNE woonplaats kiezend te 8800 Roeselare Adriaen Willaertstraat 41

 2. Carine MORTAGNE woonplaats kiezend te 8800 Roeselare Koninklijke Passage 1, bus 21

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 3. Het cassatieberoep, ingesteld op 18 juni 2020, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-UDN-1920-0862 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 22 mei 2020 in de zaak 1920-RvVb-0577-UDN.

  II. Verloop van de rechtspleging

 4. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 3 september 2020.

  VII-40.860-1/9

  Verweerder heeft een memorie van antwoord en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Odette Mortagne en Carine Mortagne hebben verzoekschriften tot tussenkomst ingediend. De tussenkomsten zijn toegestaan bij beschikking van 6 november 2020. De tussenkomende partijen hebben een memorie ingediend.

  Eerste auditeur Tom De Waele heeft een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State.

  De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 10 juni 2021.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Isabelle Verhelle, die verschijnt voor de verzoekende partij en Jan Vandenheede, die in persoon verschijnt, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  VII-40.860-2/9

  III. Feiten

  3.1. Bij besluit van 27 februari 2020 verleent de provincie West-Vlaanderen aan Mortagne en consoorten een omgevingsvergunning “voor het slopen van een woning en aanhorigheden”.

  3.2. Het bestreden arrest schorst op vordering van Vandenheede bij uiterst dringende noodzakelijkheid de vergunningsbeslissing van de deputatie.

  IV. Onderzoek van het middel

  Voorafgaandelijk

  4. Artikel 14, derde lid, van het cassatieprocedurebesluit bepaalt wat volgt:

  “De memorie van wederantwoord of de toelichtende memorie heeft de vorm van een samenvattende memorie waarin alle argumenten van de verzoekende partij op een rij worden gezet. Behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft, doet de Raad van State uitspraak op basis van de samenvattende memorie”.

 5. Uit deze bepaling volgt dat over de gegrondheid van de middelen die niet in deze samenvattende memorie zijn opgenomen, geen uitspraak dient te worden gedaan.

 6. Te dezen neemt de memorie van wederantwoord van de provincie niet de vorm aan van een samenvattende memorie bedoeld in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT