Décision judiciaire de Raad van State, 17 juin 2021

Date de Résolution17 juin 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 250.930 van 17 juni 2021 in de zaak A. 222.295/VII-40.000

In zake : 1. Lidwine CAIGNIE 2. Johan ANCKAERT 3. Georges CLAEYS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Gwijde Vermeire kantoor houdend te 9000 Gent Voskenslaan 301 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jan Bergé en Kristien Vanderheiden kantoor houdend te 3000 Leuven Diestsevest 47/001 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 29 mei 2017, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 20 maart 2017 waarbij het beroep ingesteld tegen de beslissing van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen van 8 augustus 2013, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Katoen Natie voor het exploiteren van 2 windturbines in een windturbinepark met in totaal 4 windturbines, gelegen aan de Ooigemstraat (River Terminal Wielsbeke) te Wielsbeke, gedeeltelijk gegrond wordt verklaard en de beroepen beslissing wordt gewijzigd.

  VII-40.000-1/11

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur Ronny Vercruyssen heeft een verslag opgesteld.

  De verwerende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verzoekende partijen hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 3 juni 2021.

  Kamervoorzitter Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Gwijde Vermeire, die verschijnt voor de verzoekende partijen en advocaat Veerle Huysman, die loco advocaten Jan Bergé en Kristien Vanderheiden verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Ronny Vercruyssen heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Op 5 februari 2013 dient de nv Katoen Natie een milieuvergunningsaanvraag in voor het exploiteren van twee windturbines in een windturbinepark met in totaal vier windturbines, gelegen aan de Ooigemstraat in Wielsbeke.

  VII-40.000-2/11

  3.2. Op 8 augustus 2013 verleent de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen de gevraagde vergunning.

  3.3. De gemeente Wielsbeke stelt tegen deze beslissing een administratief beroep in.

  3.4. Na de nodige adviezen te hebben ingewonnen, willigt de verwerende partij op 9 december 2014 het bestuurlijk beroep gedeeltelijk in en wijzigt zij de bijzondere exploitatievoorwaarden uit de beroepen beslissing. De gevraagde vergunning wordt verleend.

  3.5. De verzoekende partijen tekenen tegen deze beslissing beroep aan bij de Raad van State, die de beslissing bij arrest nr. 236.080 van 13 oktober 2016 vernietigt.

  3.6. Na dit vernietigingsarrest wordt de procedure hernomen en worden adviezen ingewonnen: - de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (6 december 2016): voorwaardelijk gunstig; - de afdeling Gebieden en Projecten van het departement Ruimte Vlaanderen (8 december 2016): gunstig; - nadat de exploitant werd gehoord, geeft de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie op 13 december 2016 een voorwaardelijk gunstig advies.

  3.7. Op 20 maart 2017 verklaart de verwerende partij het beroep tegen het besluit van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen van 8 augustus 2013 gedeeltelijk gegrond en verleent zij de milieuvergunning onder gewijzigde voorwaarden.

  Dit is de bestreden beslissing.

  VII-40.000-3/11

  Artikel 2 omvat volgende gewijzigde voorwaarden:

  “1) In artikel 4, bijzondere voorwaarden, wordt het volgende geschrapt: ‘1. De exploitant dient een aanvullende studie op te maken voor de woningen waarbij in de geluidsstudie een overschrijding van de norm zonder geluidsreducering wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT