Décision judiciaire de Raad van State, 17 juin 2021

Date de Résolution17 juin 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 250.941 van 17 juni 2021 in de zaak A. 224.839/VII-40.239

In zake : de GEMEENTE HECHTEL-EKSEL bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Tom Swerts kantoor houdend te 2800 Mechelen Antwerpsesteenweg 16-18 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Filip Vincke kantoor houdend te 9600 Ronse Grote Markt 33 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 22 maart 2018, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 15 januari 2018 waarbij het beroep ingesteld tegen de beslissing van de deputatie van de provincieraad van Limburg van 19 juli 2017, houdende weigering van vergunning aan de bvba Eierfarm Van Eijk voor het vroegtijdig hernieuwen en veranderen van een legkippenbedrijf gelegen aan de Heidebloemstraat nr. 12 te Hechtel-Eksel, gegrond wordt verklaard en de vergunning onder voorwaarden wordt verleend.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  VII-40.239-1/12

  Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een verslag opgesteld.

  De verwerende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verzoekende partij heeft een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 27 mei 2021.

  Staatsraad Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Lennart Nijs, die loco advocaat Tom Swerts verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Filip Vincke, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De BVBA Eierfarm Van Eijk baat aan de Heidebloemstraat 12 in Hechtel-Eksel een legkippenbedrijf uit voor 59.640 legkippen. Zij beschikt hiervoor over een milieuvergunning van 20 oktober 2010, voor een termijn die verstrijkt op 20 oktober 2030. Deze vergunning werd bij beslissing van 4 mei 2011 door de minister in graad van administratief beroep aan enkele bijzondere voorwaarden onderworpen en bevestigd.

  De exploitatie betreft een inrichting van klasse I en ligt op een terrein kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B, nrs. 126N, 127M en 127N. Deze percelen zijn volgens het gewestplan “Neerpelt-Bree”, goedgekeurd bij koninklijk

  VII-40.239-2/12

  besluit van 22 maart 1978, gelegen in agrarisch gebied, deels met overdruk reservatiegebied.

  3.2. Op 21 februari 2017 dient de BVBA Eierfarm Van Eijk bij de deputatie van de provincieraad van Limburg een aanvraag in tot vroegtijdige hernieuwing en verandering van de betrokken inrichting.

  De exploitant wenst het bedrijf uit te breiden door het bijbouwen van een identieke stal als de bestaande, waardoor het aantal legkippen wordt verdubbeld tot 119.280. De aanvraag omvat voorts de toevoeging van een noodstroomgroep, de uitbreiding van de opslag van eieren, de uitbreiding van mazoutopslag en het regulariseren van een grondwaterwinning.

  Er wordt een milieueffectenrapport (hierna: MER) opgemaakt.

  3.3. Over de aanvraag wordt een openbaar onderzoek gehouden van 5 april 2017 tot 5 mei 2017. Er worden 23 schriftelijke bezwaren ingediend.

  3.4. Op 12 mei 2017 adviseert het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel ongunstig over de gevraagde uitbreiding. Het advies is gunstig wat betreft de hernieuwing van de bestaande vergunning.

  De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en Projecten (hierna: de afdeling GOP), en de afdeling Milieuvergunningen, geeft op 19 mei 2017 een voorwaardelijk gunstig advies.

  De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer, buitendienst Hasselt, adviseert gunstig op 31 mei 2017.

  Op 6 juni 2017 geeft de provinciale milieuvergunnings-commissie een unaniem gunstig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT