Décision judiciaire de Raad van State, 15 juin 2021

Date de Résolution15 juin 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 250.904 van 15 juni 2021 in de zaak A. 228.019/X-17.492

In zake : Sophia VOET bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Reiner Tijs en Laura Van Dooren kantoor houdend te 2000 Antwerpen Stijfselrui 48/101 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de GEMEENTE RUMST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Kristof Hectors en Céline Bimbenet kantoor houdend te 2000 Antwerpen De Burburestraat 6-8/5 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 30 april 2019, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Rumst van 20 december 2018 houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Het Laar’.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoekester heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur Wouter De Cock heeft een verslag opgesteld.

  Verzoekster en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  X-17.492-1/15

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 21 mei 2021.

  Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Amber Simons, die loco advocaten Reiner Tijs en Laura Van Dooren verschijnt voor verzoekster en advocaat Céline Bimbenet, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Wouter De Cock heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De gemeente Rumst wenst een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Het Laar’ (hierna: het gemeentelijk RUP) op te maken. Het gemeentelijk RUP heeft volgens de erbij horende toelichtingsnota de volgende doelstelling:

  “In het RUP dient een ontwikkelingsperspectief voor de langere termijn te worden uitgewerkt voor het Laarhof, evenals voor het andere bouwkundig erfgoed binnen het plangebied. Bovendien wordt ter hoogte van het Laarhof, de overgang van de kern naar het openruimtegebied gemaakt en is de afwerking van de kern hier belangrijk. De huidige uitbreidingsmogelijkheden volgens gewestplan voor de aanwezige begraafplaats worden onderzocht en de parkeerproblematiek wordt aangepakt. Verder dient te worden bekeken welke openruimtefuncties op termijn gewenst zijn en wat de mogelijkheden zijn voor recreatief medegebruik.”

  3.2. Verzoekster is mede-eigenaar van een terrein, gelegen aan de Rumstsestraat 19 te Rumst. Dat terrein bevindt zich binnen het plangebied van het

  X-17.492-2/15

  gemeentelijk RUP, en is kadastraal bekend als afdeling 3, sectie C, nrs. 32/x2, 32/y2 en 32/z2 (hierna: verzoeksters terrein).

  Verzoeksters terrein bevindt zich overeenkomstig het bij koninklijk besluit van 3 oktober 1979 vastgesteld gewestplan Antwerpen grotendeels in agrarisch gebied. Hierna volgt een grafische weergave van het gewestplan, met een benaderende aanduiding van verzoeksters terrein (blauwe omranding):

  Naast verzoeksters terrein bevindt zich een begraafplaats. Deze begraafplaats is overeenkomstig het gewestplan gelegen in een zone voor ‘gemeenschapsvoorzieningen’.

  3.3. Op 8 juni 2018 wordt een plenaire vergadering gehouden over het voorontwerp van het gemeentelijk RUP ‘Het Laar’.

  3.4. Op 12 september 2018 beslist de dienst bevoegd voor de milieueffectrapportage van de Vlaamse overheid dat er geen plan-milieueffectrapport opgesteld moet worden voor het gemeentelijk RUP.

  3.5. Op 13 september 2018 stelt de gemeenteraad van de gemeente Rumst het ontwerp van het gemeentelijk RUP voorlopig vast.

  X-17.492-3/15

  3.6. Tijdens het openbaar onderzoek, dat van 21 september 2018 tot en met 19 november 2018 over het ontwerp van het gemeentelijk RUP wordt georganiseerd, dient verzoekster een bezwaarschrift in.

  3.7. Op 29 november 2018 brengt de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de gemeente Rumst een advies uit over het voorgenomen gemeentelijk RUP.

  3.8. Op 20 december 2018 stelt de gemeenteraad van de gemeente Rumst het gemeentelijk RUP definitief vast.

  Dit is het bestreden besluit, dat in zijn artikel 1 vermeldt:

  “Het college van burgemeester en schepenen doet afstand van het onteigeningsplan”.

  Die beslissing tot “afstand” steunt op de volgende motieven:

  “Uit juridisch nazicht blijkt dat de opmerking in het bezwaarschrift terecht is en dat de Anteagroup onder meer een afzonderlijke projectnota had moeten opmaken inzake de onteigening. Het voorlopig vastgestelde onteigeningsplan is bijgevolg niet wettig vastgesteld zodat het vatbaar is voor vernietiging. Het college doet bijgevolg afstand van het onteigeningsplan.”

  3.9. Het gemeentelijk RUP herbestemt verzoeksters terrein deels tot ‘zone voor bouwvrij agrarisch gebied’ (artikel 6), deels tot ‘zone voor parkbegraafplaats’ (artikel 7). Deze laatste zone is op verzoeksters terrein voorzien van de overdruk ‘landschapsparking’, waarvoor de volgende stedenbouwkundige voorschriften gelden:

  “De zone aangeduid met deze overdruk is bestemd voor de inrichting van parkeerplaatsen en hun bijhorende groenvoorzieningen in functie van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT