Décision judiciaire de Raad van State, 9 juin 2021

Date de Résolution 9 juin 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 250.840 van 9 juni 2021 in de zaak A. 228.276/X-17.517

In zake : Filip VERCAUTEREN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Johan Guns kantoor houdend te 1790 Affligem Kasteelstraat 58 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Lieve Dehaese kantoor houdend te 3500 Hasselt Luikersteenweg 187 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

de NV AQUAFIN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Isabelle Cooreman kantoor houdend te 1082 Brussel Keizer Karellaan 586, bus 9 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 29 mei 2019 strekt tot de nietigverklaring van het besluit van 5 april 2019 van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw waarbij de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de gemeente Oostkamp van openbaar nut wordt verklaard.

X-17.517-1/10

II. Verloop van de rechtspleging

2. Bij arrest nr. 245.640 van 4 oktober 2019 is de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing verworpen.

Verzoeker heeft een verzoekschrift tot voortzetting van de rechtspleging ingediend.

De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

De tussenkomende partij heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een verslag opgesteld.

Verzoeker heeft een laatste memorie ingediend. De verwerende partij en de tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 28 mei 2021.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Johan Guns, die verschijnt voor verzoeker, en advocaat Gauthier Baudts, die loco advocaat Lieve Dehaese verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Joeri Leten, die loco advocaat Isabelle Cooreman verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

X-17.517-2/10

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

3.1. Verzoeker, die woont in het Oost-Vlaamse Assenede, is sedert 2012 eigenaar van een onbebouwd perceel grond gelegen aan de Proosdijstraat te Hertsberge, een deelgemeente van Oostkamp (hierna: verzoekers braakliggend perceel). Krachtens het bij koninklijk besluit van 7 april 1977 vastgestelde gewestplan Brugge-Oostkust is het noordelijk deel van verzoekers braakliggend perceel gelegen in agrarisch gebied en het zuidelijk deel in woongebied. Hierna volgt een weergave van het gewestplan met een benaderende aanduiding van verzoekers’ perceel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT