Décision judiciaire de Raad van State, 3 juin 2021

Date de Résolution 3 juin 2021
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 250.782 van 3 juni 2021 in de zaak A. 231.114/VII-40.864

In zake : Marina VANWESEMAEL bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Thomas Ryckalts kantoor houdend te 1000 Brussel Wolvengracht 38, bus 2 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

 1. Steven VANDENBROECK 2. Heidi SLAGMOLEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Kris Lens kantoor houdend te 2800 Mechelen Grote Nieuwedijkstraat 417 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 2. Het cassatieberoep, ingesteld op 24 juni 2020, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-1920-0838 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 19 mei 2020 in de zaak 1819-RvVb-0567-A.

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van

  3 september 2020.

  De verwerende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend en verzoekster heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  VII-40.864-1/10

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State.

  Verzoekster heeft een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 20 mei 2021.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Julie Lauwers, die loco advocaat Thomas Ryckalts verschijnt voor verzoekster en advocaat Leen Vanbrabant, die loco advocaat Kris Lens verschijnt voor de verwerende partijen, zijn gehoord.

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant (hierna: deputatie) verleent op 20 december 2018 aan Marina Vanwesemael een stedenbouwkundige vergunning “voor het bouwen van een eengezinswoning in open bebouwing”.

  VII-40.864-2/10

  3.2. Het bestreden arrest vernietigt op vordering van Steven Vandenbroeck en Heidi Slagmolen de vergunningsbeslissing van de deputatie.

  IV. Onderzoek van de middelen

  1. Eerste middel

  Standpunt van Marina Vanwesemael

  4.1. Marina Vanwesemael voert de schending aan van artikel 4.7.21, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO), “de hiërarchie der normen waarbij de grondslag gelegen is in het algemeen rechtsbeginsel ‘lex superior derogat legi inferiori’, in artikel 159 van de Grondwet en in de bevoegdheidsverdelende regels van Titel III van de Grondwet”:

  “Doordat artikel 4 van het APA Keerbergen bepaalt dat ‘voor de, op het ogenblik van de goedkeuring door Koninklijk Besluit van onderhavig algemeen plan van aanleg, bestaande percelen, welke aan de minima oppervlakten en breedten niet beantwoorden, zullen er in zekere gevallen, waarover, op voorstel van het schepencollege of zijn afgevaardigde zal beoordelen, afwijkingen kunnen toegestaan worden’;

  En doordat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het bestreden arrest oordeelt dat de Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant geen toepassing kan maken van artikel 4 van het APA Keerbergen zonder dat een voorstel voorligt van het Schepencollege of haar afgevaardigde, ook niet gelet op de devolutieve werking van het administratief beroep; Terwijl artikel 4.72.21 VCRO bepaalt dat bij het behandelen van een beroep de deputatie de aanvraag in haar volledigheid onderzoekt en over volheid van bevoegdheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT