Décision judiciaire de Raad van State, 2 juin 2021

Date de Résolution 2 juin 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 250.761 van 2 juni 2021 in de zaak A. 224.336/VII-40.177

In zake : de gemeente BOCHOLT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Tom Swerts kantoor houdend te 2800 Mechelen Antwerpsesteenweg 16-18 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Steve Ronse en Isabelle Verhelle kantoor houdend te 8500 Kortrijk Beneluxpark 27B bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 25 januari 2018, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 24 november 2017 waarbij het beroep ingesteld tegen de beslissing van de deputatie van de provincie Limburg van 15 juni 2017, houdende het weigeren van de milieuvergunning aan de nv Egro voor een kippenhouderij, gelegen aan de Galgenbergstraat 25 te Bocholt, gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, de beroepen beslissing wordt opgeheven en de vergunning onder voorwaarden wordt verleend.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  VII-40.177-1/6

  Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een verslag opgesteld.

  De verwerende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verzoekende partij heeft een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 20 mei 2021.

  Kamervoorzitter Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

  Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De NV Egro exploiteert een pluimveebedrijf op een terrein gelegen aan de Galgenbergstraat 25 te Bocholt, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, nrs. 1139C en 1142G10.

  De exploitatie is vergund voor het houden van 14.500 slachtkuikenouderdieren binnen twee stallen met traditionele huisvesting.

  3.2. Op 30 november 2016 dient de NV Egro een aanvraag in voor de hernieuwing, uitbreiding en wijziging van deze kippenhouderij.

  3.3. Bij besluit van 15 juni 2017 weigert de deputatie van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT