Décision judiciaire de Raad van State, 2 juin 2021

Date de Résolution 2 juin 2021
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 250.766 van 2 juni 2021 in de zaak A. 231.292/VII-40.875

In zake : de LEIDEND AMBTENAAR VAN HET AGENTSCHAP

WEGEN EN VERKEER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Sven Vernaillen kantoor houdend te 2600 Antwerpen - Berchem Borsbeeksebrug 36 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD

VAN ANTWERPEN

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 15 juli 2020, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-1920-0888 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 2 juni 2020 in de zaak 1819-RvVb-0631-A

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 3 september 2020.

  De verzoekende partij heeft een toelichtende memorie ingediend.

  VII-40.875-1/7

  Eerste auditeur Wouter De Cock heeft een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State (hierna: cassatieprocedurebesluit).

  De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 6 mei 2021.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Maarten Van Den Nieuwenhuijzen, die loco advocaat Sven Vernaillen verschijnt voor de verzoekende partij, is gehoord.

  Eerste auditeur Wouter De Cock heeft een met dit arrest andersluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De deputatie van de provincieraad van Antwerpen (hierna: deputatie) verleent op 6 december 2018 een stedenbouwkundige vergunning “voor het plaatsen van een van binnenuit verlicht (LED-verlichting) publiciteitspaneel van 17 m² (type Blacklight) op voet”.

  3.2. Het bestreden arrest vernietigt op vordering van de verzoekende partij de vergunningsbeslissing van de deputatie.

  VII-40.875-2/7

  IV. Regelmatigheid van de rechtspleging

  Samenvattende memorie

  4.1. Artikel 14, derde lid, van het cassatieprocedurebesluit bepaalt wat volgt:

  “De memorie van wederantwoord of de toelichtende memorie heeft de vorm van een samenvattende memorie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT