Décision judiciaire de Raad van State, 20 mai 2021

Date de Résolution20 mai 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE IXe KAMER

A R R E S T

nr. 250.635 van 20 mei 2021 in de zaak A. 226.315/IX-9405

In zake : XXXX die woonplaats kiest bij de Algemene Centrale der Openbare Diensten gevestigd te 1000 Brussel Fontainasplein 9-11

tegen :

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Patrik De Maeyer kantoor houdend te 1160 Brussel

Tedescolaan 7 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 1 oktober 2018, strekt tot de nietigverklaring van artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 ‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2015 houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  IX-9405-1/4

  Eerste auditeur Melissa Celis heeft een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 93, eerste lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 ‘tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’.

  Per e-mail van 10 maart 2021 en in samenspraak met de auditeur-verslaggever, heeft de waarnemend kamervoorzitter van de IXe kamer aan de partijen voorgesteld om de zaak te behandelen zonder openbare terechtzitting, voor zover ze daarmee akkoord gaan.

  De partijen hebben met dat voorstel ingestemd.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Teloorgaan van het voorwerp van het beroep

  3. Bij arrest nr. 249.402 van 31 december 2020 heeft de Raad van State de nietigverklaring uitgesproken van artikel 1, 3°, en de artikelen 5 en 6 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 ‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2015 houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’.

 3. De door het voorliggende beroep bestreden bepaling van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 is ten gevolge van deze nietigverklaring met terugwerkende kracht uit het rechtsverkeer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT