Décision judiciaire de Raad van State, 18 mai 2021

Date de Résolution18 mai 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 250.618 van 18 mei 2021 in de zaak A. 228.354/X-17.523 (I) A. 228.372/X-17.526 (II)

In zake : I.

Andries VAN NOTEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Ciska Servais kantoor houdend te 2600 Antwerpen Posthofbrug 6, bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

II.

Leon JANSSENS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Thomas Ryckalts kantoor houdend te 1000 Brussel Wolvengracht 38, bus 2 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Paul Aerts kantoor houdend te 9000 Gent Coupure 5 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

de NV EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP DE VLAAMSE WATERWEG bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Sven Vernaillen kantoor houdend te 2600 Antwerpen Borsbeeksebrug 36 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

X- 17.523 – 17.526-1/30

I. Voorwerp van het beroep

 1. De beroepen, ingesteld op 11 juni 2019, strekken tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2019 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft in beide zaken een memorie van antwoord ingediend en verzoekers hebben in beide zaken een memorie van wederantwoord ingediend.

  De nv Extern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Waterweg heeft in beide zaken een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomsten zijn toegestaan bij beschikking van 3 september 2019. De tussenkomende partij heeft in beide zaken een memorie ingediend.

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft in beide zaken een verslag opgesteld.

  De verwerende partij en de tussenkomende partij hebben in beide zaken een laatste memorie ingediend. Verzoekers hebben in beide zaken een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn in beide zaken opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 23 april 2021.

  Staatsraad Stephan De Taeye heeft in beide zaken verslag uitgebracht.

  X- 17.523 – 17.526-2/30

  Advocaat Ciska Servais, die in zaak A. 228.354 verschijnt voor verzoeker, advocaat Nick Servranckx, die loco advocaat Thomas Ryckalts in zaak A. 228.372 verschijnt voor verzoeker, advocaat Paul Aerts, die in beide zaken verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Maarten Van Den Nieuwenhuijzen, die loco advocaat Sven Vernaillen in beide zaken verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft in beide zaken een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verzoeker sub I is eigenaar van het kasteel ‘Ringenhof’, het kasteelpark en een woonhuis (voorheen hoeve), gelegen aan de Mechelsesteenweg en de Ouderijstraat te Lier, kadastraal gekend sectie F, nrs. 1/a, 3/x, 22/f, 22/g, 22/v, 23/e, 23/f, 24/d en 28/a enerzijds, en sectie E, nrs. 656/a, 657, 658/a, 659/a, 660, 668, 669/a, 669/d anderzijds.

  Overeenkomstig het bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976 vastgestelde gewestplan Mechelen zijn deze percelen deels in parkgebied en deels in bosgebied gelegen. Het kasteel en het kasteeldomein ‘Ringenhof’ zijn bij ministerieel besluit van 24 oktober 1995 beschermd als respectievelijk monument en dorpsgezicht.

  Verzoeker sub II is mede-eigenaar van een aantal percelen gelegen aan de Mechelsesteenweg zn, te Lier, kadastraal gekend sectie E, nrs. 643/p en 654/d.

  X- 17.523 – 17.526-3/30

  Overeenkomstig het bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976 vastgestelde gewestplan Mechelen zijn deze percelen gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s. Overeenkomstig het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Leidingstraat Ranst - Lier’, is het perceel nr. 643/p tevens deels gelegen in een gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen.

  3.2. Het plangebied van het bestreden gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’ (hierna: het gewestelijk RUP) situeert zich volgens de toelichtingsnota bij het gewestelijk RUP op het grondgebied van de stad Lier en heel beperkt ook op het grondgebied van de gemeente Duffel. Het plangebied omvat de vallei van de Beneden-Nete ten zuidwesten van Lier en ten noorden van het Netekanaal.

  De verwerende partij streeft blijkens de toelichtingsnota bij het gewestelijk RUP een dubbele doelstelling na:

  “- uitvoering gegeven aan de richtinggevende en bindende bepalingen [van] het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) inzake de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur zoals nader uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio Neteland; - de realisatie van een aantal ingrepen rond waterbeheer, veiligheid en natuurdoelstellingen in de vallei van de Kleine Nete, zone Beneden-Nete mogelijk maken zoals vastgelegd in het geactualiseerd Sigmaplan.”

  3.3. Het inrichtingsplan van de zone Beneden-Nete van het geactualiseerd Sigmaplan wordt in de toelichtingsnota bij het gewestelijk RUP (figuur 5) als volgt grafisch weergegeven:

  X- 17.523 – 17.526-4/30

  3.4. De Vlaamse regering keurt op 31 maart 2017 de startnota voor het signaalgebied ‘Polder van Lier – Anderstadt – Hof van Lachenen’ goed. Daarin wordt geconcludeerd dat grote delen van het signaalgebied gekenmerkt worden door een grote overstromingskans. Deelgebieden 1 worden aangeduid als onderdeel van het Sigmaproject. Voor deelgebied 2 wordt gesteld dat het herbestemd moet worden als onderdeel van het Landschapspark Pallieterland, waarbij voldoende ruimte voor (extra) waterbuffering wordt voorzien. Het gewestelijk RUP dat daarvoor opgemaakt wordt, moet in een nieuwe functionele invulling van het deelgebied voorzien (toelichtingsnota, p. 13).

  Op 31 maart 2017 keurt de Vlaamse regering tevens de startnota voor het signaalgebied ‘Ouderijstraat’ goed. Daarin wordt geconcludeerd dat het signaalgebied deels effectief overstromingsgevoelig is en dat een nieuwe functionele invulling van het gebied gerealiseerd wordt via het gewestelijk RUP dat in het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur opgemaakt wordt voor het gebied in afstemming met het Landschapspark Pallieterland (toelichtingsnota, pp. 13-14).

  X- 17.523 – 17.526-5/30

  In de toelichtingsnota bij het gewestelijk RUP worden de signaalgebieden “‘Ouderijstraat’ [A] en ‘Polder van Lier – Anderstadt – Hof van Lachenen’ [B 1 en B 2]” als volgt gesitueerd (figuur 6):

  3.5.1. De gewenste ruimtelijke structuur wordt volgens de toelichtingsnota bij het gewestelijk RUP opgebouwd aan de hand van vier ruimtelijke principes, te weten het “behoud en herstel van uitgesproken natuurwaarden in bovenlopen van waardevolle beekvalleien”, het “vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden”, het “behoud van randstedelijke openruimtegebieden” en de “bestaande waterwegen”.

  3.5.2. De “opname van de gebieden” in het gewestelijk RUP wordt in de toelichtingsnota bij dit plan als volgt verantwoord:

  “Het plangebied is gesitueerd in het zuiden van Lier, met openruimtegebieden binnen, maar vooral buiten de stadskern. Het omvat de Netevallei en zijn kasteeldomeinen, valleibosjes, vijvers en andere openruimtegebieden.

  Ten opzichte van het actiegebied 71 zoals aangeduid in het Operationeel Uitvoeringsprogramma, regio Neteland (zie hoofdstuk 4.1.4), werd het plangebied aangepast. Het plangebied werd beperkt tot de strikte

  X- 17.523 – 17.526-6/30

  Netevallei. Dit is het gebied waar in kader van het Sigmaplan en/of het landschapspark Pallieterland reeds geruime tijd wordt overlegd en samengewerkt. De vallei van de Babelsebeek, waarrond nog geen intensief overlegproces werd gevoerd of een samenwerking bestaat, werd niet opgenomen.

  Het plangebied wordt begrensd door het Netekanaal in het zuiden en de Mechelsesteenweg (N14) en de bestaande woongebieden in het westnoordwesten. De stadskern van Lier vormt de begrenzing in het noordoosten. Hoewel grotendeels gelegen op grondgebied van [de] stad Lier, is een klein deel langs het Netekanaal in het oosten onderdeel van [de] gemeente Duffel.

  In functie van het vrijwaren van overstromingsgevoelige sites van bebouwing (zgn. Signaalgebieden) werden ook enkele gebieden, op het gewestplan, bestemd als woongebied, woonuitbreidingsgebied, zone voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut en gebied voor ambachtelijke bedrijvigheid en KMO’s in het plan opgenomen en herbestemd. Met deze herbestemmingen wordt uitvoering gegeven aan prioritaire acties voor de Vlaamse Regering.

  Het gaat hierbij over het Signaalgebied ‘Polder van Lier – Anderstadt – Hof Van Lachenen’ en het Signaalgebied ‘Ouderijstraat’. […]

  Projecten rond het Landschapspark Pallieterland en het Sigmaproject worden juridisch mogelijk door de noodzakelijke bestemmingen en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften vast te leggen. Beide projecten kaderen binnen de ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos regio Neteland zoals beschreven onder hoofdstuk 7.1.1.

  De herbestemmingen in het RUP omvatten dan ook meer percelen dan diegene die binnen het geactualiseerd Sigmaplan, de signaalgebieden of overstromingsgevoelige gebieden liggen.

  In het plangebied worden deze percelen opgenomen die tot de open ruimte behoren, die overwegend nat zijn of die (potenties voor) ecologische en/ of erfgoedkwaliteiten inhouden. Percelen (al dan niet bebouwd) die een aaneensluitend geheel vormen met het bebouwde weefsel worden niet opgenomen in het plangebied. De grens van het plangebied is bepaald op basis van kadastrale percelen.” (toelichtingsnota, p. 30)

  3.6. Op 28 maart 2017 wordt een plenaire vergadering gehouden omtrent het voorontwerp van het gewestelijk RUP.

  3.7. Voor de planonderdelen van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI