Décision judiciaire de Raad van State, 30 avril 2021

Date de Résolution30 avril 2021
JuridictionUDN
Nature Arrest

In de mate de verwerende partij verwijst naar 's Raads arrest nr. 48.518 van 7 juli 1994 tot staving van haar standpunt dat niet duidelijk is waarom het langdurig vertrouwen niet zou worden hersteld wanneer bij een nietigverklaring komt vast te staan dat de bestreden beslissing onwettig is, verliest zij schijnbaar uit het oog dat het beroep in die zaak was gericht tegen een omzendbrief waarbij de Raad van State stelt "dat de omzendbrief uitgaat van het Ministerie van Financiën en niet speciaal gericht is tegen de eerste verzoekende partij; dat ook niet duidelijk is waarom die zogenaamde vertrouwensbreuk onherstelbaar zou zijn". Met de huidige vordering wordt de schorsing gevorderd van een sanctionerende maatregel die enkel (en dus speciaal) is gericht aan de verzoekende partij en waarbij wordt gewezen op "ernstige inbreuken" en "herhaaldelijke tekortkomingen".

Hoewel het Accreditatiebureau op grond van artikel 8, §§ 4 en 5 van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 'tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling' (hierna: het koninklijk besluit van 31 januari 2006) bevoegd is om tot de gehele of gedeeltelijke intrekking van de accreditatie te besluiten wanneer niet meer volledig of niet meer voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden, rijst de vraag of de gevolgde procedure zoals bepaald in BELAC 3-04 en BELAC 3-11 om de betrokken klacht te behandelen, verenigbaar is met artikel 10 van datzelfde koninklijk besluit. Overeenkomstig artikel 10, § 1, 2°, heeft immers de Raad van beroep "als opdracht de behandeling van [\u0085] de klachten geuit door een instelling, een bevoegde instantie of eender welke belanghebbende persoon, betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT