Décision judiciaire de Raad van State, 23 avril 2021

Date de Résolution23 avril 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

De verwerende partij verantwoordt waarom zij voor de kwalificatie als 'woning' niet voortgaat op wat er in het (handelshuur)contract is bepaald, maar zich integendeel, in overeenstemming met de Vlaamse Wooncode, laat leiden door de feitelijk vastgestelde fysieke plaatsgesteldheid van een onroerend goed of deel ervan en door zijn hoofdzakelijke bestemming voor huisvesting of persoonlijke bewoning. De verzoekende partij betwist en ontkracht niet dat de Vlaamse Wooncode een woning definieert als "elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande\

Dat verzoekster op geen enkel moment haar opmerkingen heeft kunnen doen gelden met betrekking tot de vaststellingen ter gelegenheid van het conformiteitsonderzoek en totaal in de onmogelijkheid is geplaatst om ze te betwisten en er zich tegen te verweren, mist grond. Was zij bij het conformiteitsonderzoek zelf niet aanwezig, uit het besluit van de burgemeester mag blijken dat zij met een aangetekende brief van het technisch verslag op de hoogte is gebracht en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT