Décision judiciaire de Raad van State, 23 avril 2021

Date de Résolution23 avril 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

Nadat verzoekster uit een brief van 10 april 2018 verneemt dat de verwerende partij haar recht van voorkoop op 23 maart 2018 heeft uitgeoefend "in het kader van de Vlaamse Wooncode" beoogt zij met het voorliggende beroep de administratieve rechtshandelingen te bestrijden waarmee tot de uitoefening van dát voorkooprecht is beslist. Dat zij maar moeilijk de vinger op de betrokken beslissing(en) kan leggen, kan haar in de concrete omstandigheden niet worden verweten. Vermits er haar geen enkele beslissing bekend is waarmee de verwerende partij voldoende klaar en duidelijk doet kennen dat zij het voorkooprecht ex art. 85, § 1, van de Vlaamse Wooncode wenst uit te oefenen, ziet verzoekster zich finaal genoodzaakt haar pijlen te richten op de enige beslissingen of handelingen met betrekking tot de uitoefening van een voorkooprecht waar zij weet van heeft. Dat zijn de collegebeslissing van 9 februari 2018, de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2018, en het "uitgeoefend recht van voorkoop dd. 23 maart 2018 op grond van artikel 85 van de Wooncode\

Gewis maakt de feitelijke uitoefening op 23 maart 2018 van het recht van voorkoop "in het kader van de Vlaamse Wooncode" - dit is "de melding van het uitgeoefende voorkooprecht in het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT