Décision judiciaire de Raad van State, 22 avril 2021

Date de Résolution22 avril 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

Overeenkomstig art. 3, § 1, van het Bosdecreet moet onder "bossen" worden verstaan "grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen". Volgens de begripsomschrijving van bos in de zin van het Bosdecreet is de planologische bestemming van de percelen niet determinerend. Noch is het relevant dat het bos als dusdanig in kaart is gebracht of als een ecologisch waardevolle beschermingszone is aangeduid.

Volgens de verwerende partij zijn de te kappen berken gelegen aan de rand van het beboste perceelsgedeelte "tegen de tuin" van de verzoekende partijen. In zoverre wordt aangevoerd dat in de bestreden beslissing zou zijn aangegeven dat de berken gelegen zijn "in" het gedeelte dat als tuin is ingericht, mist het feitelijke grondslag en kunnen de verzoekende partijen zich niet dienstig beroepen op de schending van art. 3, § 3, 2°, van het Bosdecreet waarin wordt bepaald dat tuinen niet onder de voorschriften van het decreet vallen. De omstandige beschrijving van de verzoekende partijen over de wijze waarop het tuingedeelte werd ingericht, doet dan ook niet ter zake. Tot slot bevat de bestreden beslissing evenmin een tegenstrijdige motivering met betrekking tot de situering van de berken.

Het feit dat de aanvraag tot kapmachtiging slechts betrekking heeft op het kappen van "5 smalle berkjes\

In dit geval kon van de verwerende partij niet worden verwacht dat zij in de bestreden beslissing omstandig, aan de hand van aanwezige fauna en flora en de bosfunctie, de formele motieven...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT