Décision judiciaire de Raad van State, 22 avril 2021

Date de Résolution22 avril 2021
JuridictionUDN
Nature Arrest

Indien uit het administratief dossier blijkt dat wel degelijk is nagegaan of de inschrijvers zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden en dat de regelmatigheid van de offertes wel degelijk werd onderzocht en dat er daarbij geen bijzondere problemen zijn gerezen, lijkt de formelemotiveringsplicht niet te vereisen dat dit onderzoek in extenso wordt weergegeven in de bestreden beslissing. Het volstaat vanuit het oogpunt van de op de aanbestedende overheid rustende plicht om haar beslissing te omkleden met motieven, dat uit die beslissing blijkt - of minstens kan worden afgeleid - dat is nagegaan of de inschrijvers zich niet bevinden in een toestand van uitsluiting en dat de regelmatigheid van de offertes is betrokken bij het nemen van de gunningsbeslissing. Ook wanneer van het procedé van de verklaring op erewoord wordt gebruik gemaakt, dient de aanbestedende overheid de controle op het vlak van de uitsluitingsgronden te voeren.

Ook wanneer van het procedé van de verklaring op erewoord wordt gebruik gemaakt, dient de aanbestedende overheid de controle op het vlak van de uitsluitingsgronden te voeren.

Het onderzoek naar het zich bevinden in een uitsluitingsgrond laat in de regel weinig beoordelingsruimte voor een aanbestedende overheid zodat het resultaat van dergelijk onderzoek vrij vaststaand lijkt.

Te dezen wordt in de gunningsbeslissing die, zo lijkt, tevens uitspraak doet over de selectie van de uitgenodigde kandidaten, enkel gewezen op het regelmatigheidsonderzoek van de offertes, meer bepaald het aspect prijzenonderzoek. Uit het administratief dossier blijkt echter dat de aanbestedende overheid wel degelijk heeft nagegaan of de inschrijvers zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden en dat de regelmatigheid van de offertes wel degelijk werd onderzocht. Er zijn daarbij geen bijzondere problemen gerezen. In...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT