Décision judiciaire de Raad van State, 22 avril 2021

Date de Résolution22 avril 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

Art. 16.3.12 DABM laat toe dat de toezichthouders van het ANB "elke plaats" vrij mogen betreden "zonder voorafgaande verwittiging". Zij hebben slechts de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de bewoner, dan wel een voorafgaande schriftelijke machtiging van de rechter in de politierechtbank, nodig om zich toegang te mogen verschaffen tot "bewoonde lokalen". Onder "bewoonde lokalen" moet volgens de parlementaire voorbereiding worden verstaan, de "lokalen die daadwerkelijk worden bewoond of voor bewoning zijn ingericht". Zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat het begrip "bewoonde lokalen" zo ruim moet worden opgevat dat ook een tuin als aanhorigheid bij een woonhuis niet mag worden betreden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of machtiging, staat art. 16.3.12 DABM alleszins toe dat een toezichthouder onaangekondigd een perceel betreedt wanneer hij vermoedt dat het zonder overheidstoelating werd ontbost en omgevormd naar tuin.

In het bestreden besluit stelt de verwerende partij onder meer dat uit een analyse van de luchtfoto's door de tijd heen blijkt dat de beboste oppervlakte van het betrokken perceel stelselmatig is afgenomen. Die vaststelling wordt door de verzoekende partijen niet ontkracht, aangezien niet onmiskenbaar aangetoond wordt dat het "tuingedeelte" in 1982 of op het ogenblik van de aankoop van de woning door de verzoekende partijen dezelfde omvang had als op het ogenblik waarop de ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos zijn vaststellingen heeft gedaan.

Noch het ontbreken van de vermelding van het Bosdecreet in de aankoopakte van de grond, noch de aanduiding van het perceel erin als een "perceel grond\

De omstandigheid dat de verzoekende partijen het betrokken perceel bij hun aankoop niet als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT