Décision judiciaire de Raad van State, 18 mars 2021

Date de Résolution18 mars 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 250.158 van 18 maart 2021 in de zaak A. 226.402/VII-40.405

In zake : XXXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Gregory Verhelst kantoor houdend te 2000 Antwerpen Bouwmeestersstraat 11 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Willem Slosse en Stijn Brusselmans kantoor houdend te 2018 Antwerpen Mechelsesteenweg 64, bus 201 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 11 oktober 2018, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van het Agentschap voor Natuur en Bos van 9 augustus 2018 waarbij een individuele ontheffing wordt verleend van de verbodsbepaling van artikel 25, § 3, 2°, van het decreet van 21 oktober 1997 ‘betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu’ (hierna: natuurbehouddecreet).

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een verslag opgesteld.

  VII-40.405-1/12

  De verwerende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. Verzoeker heeft een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 11 februari 2021.

  Staatsraad Peter Sourbron heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Gregory Verhelst, die verschijnt voor verzoeker en advocaat Stijn Brusselmans, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Hans Sanders dient op 11 augustus 2015 bij het Agentschap voor Natuur en Bos een aanvraag in voor het verkrijgen van een individuele ontheffing voor het uitvoeren van verboden activiteiten op een perceel dat behoort tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (hierna: VEN). Meer bepaald beoogt hij een permanent grasland gedeeltelijk te bebossen met een inheems bosplantsoen (zomereik, zoete kers en gewone esdoorn).

  3.2. Het betrokken perceel is volgens het toepasselijke gewestplan gelegen in een natuurgebied. Het is tevens gesitueerd in de VEN-afbakening “Kravaal en Herenbos” en in het habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen”. Bovendien maakt het perceel deel uit van het beschermd landschap “Het Kravaalbos”.

  VII-40.405-2/12

  3.3. Op 10 september 2015 wordt de aanvraag ontvankelijk en volledig verklaard.

  3.4. Bij besluit van 13 oktober 2015 verleent het Agentschap voor Natuur en Bos de gevraagde individuele ontheffing onder voorwaarden.

  3.5. Tegen deze ontheffingsbeslissing dient verzoeker een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van State. Bij arrest nr. 240.713 van 13 februari 2018 wordt de ontheffingsbeslissing van 13 oktober 2015 vernietigd.

  3.6. Vervolgens deelt het Agentschap voor Natuur en Bos bij brief van 7 mei 2018 aan de aanvrager mee dat cruciale elementen in het dossier ontbreken en dat het dossier onontvankelijk wordt verklaard.

  3.7. Ondanks de voormelde onontvankelijkverklaring ontvangt het Agentschap voor Natuur en Bos op 5 juni 2018 bijkomende documenten van de aanvrager, meer bepaald een passende beoordeling en een verscherpte natuurtoets, alsook een project-MER-screeningsnota.

  3.8. Op 22 juni 2018 verklaart het Agentschap voor Natuur en Bos het aangevulde dossier volledig en ontvankelijk.

  3.9. Het Agentschap Onroerend Erfgoed verleent op 9 juli 2018 een voorwaardelijk gunstig advies.

  3.10. Met het thans bestreden besluit van 9 augustus 2018 verleent het Agentschap voor Natuur en Bos opnieuw de gevraagde individuele ontheffing onder voorwaarden.

  VII-40.405-3/12

  Deze beslissing is als volgt gemotiveerd:

  “Overwegende dat de oorspronkelijk[e] beslissing betreffende de aanvraag tot individuele ontheffing betreffende verbodsbepalingen artikel 25 § 3 2° natuurdecreet van 13 oktober 2015 door de Raad van State op 13 februari 2018 werd vernietigd omwille van het ontbreken van cruciale informatie waarin de mogelijke risico’s voor de natuurwaarden worden ingeschat en een project-MER-screening omwille van een eerste bebossing; Overwegende dat de bosgroep Midden Oost-Vlaanderen, voor de heer Hans Sanders, wonend in de Julius Hostestraat 5 te 1030 Schaarbeek, op 5 juni 2018 aanvullende informatie, zijnde een passende beoordeling/verscherpte natuurtoets en een project-MER-screening, heeft doorgestuurd voor het verkrijgen van een individuele ontheffing van de verbodsbepalingen vermeld in artikel 25, § 3, 2°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; Overwegende dat het dossier op 22 juni 2018 ontvankelijk en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT