Décision judiciaire de Raad van State, 16 mars 2021

Date de Résolution16 mars 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

De algemene planningsbevoegdheid van art. 2.2.1, § 1, staat los van de aanvullende specifieke regeling in art. 5.4.2 VCRO, die de plannen overheid stimuleert om uiterlijk op 30 april 2015 een RUP met betrekking tot weekendverblijven vast te stellen, door de planologische omzettingen niet meete tellen voor de gemeentelijke woonquota en voor de woonbehoeftenberekening in het kader van de structuurplanning. Indien na deze datum een dergelijk RUP wordt vastgesteld op grond van de algemene planningsbevoegdheid, worden de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT