Vonnis van Raad van State, March 16, 2021

Datum uitspraak:2021/03/16
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De terreinen van verzoekers zijn deels in het plangebied van het bestreden PRUP gelegen. Op grond van de reglementaire voorschriften van het gewestplan is enkel recreatief verblijf toegelaten, terwijl het bestreden PRUP permanente bewoning in de vier woonzones voorziet. Dit volstaat om het rechtstreekse belang van verzoekers bij hun beroep te staven. De door de verwerende partij en de... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

De algemene planningsbevoegdheid van art. 2.2.1, § 1, staat los van de aanvullende specifieke regeling in art. 5.4.2 VCRO, die de plannen overheid stimuleert om uiterlijk op 30 april 2015 een RUP met betrekking tot weekendverblijven vast te stellen, door de planologische omzettingen niet meete tellen voor de gemeentelijke woonquota en voor de woonbehoeftenberekening in het kader van de structuurplanning. Indien na deze datum een dergelijk RUP wordt vastgesteld op grond van de algemene planningsbevoegdheid, worden de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT