Décision judiciaire de Raad van State, 16 mars 2021

Date de Résolution16 mars 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

De betrokken straat zal als ontsluitingsweg fungeren voor twee deelzones van het bestreden gemeentelijk RUP. Wat betreft de verkeerseffecten, steunt het tweede bestreden besluit op de stellingen uit de screeningsnota, zonder kwantitatieve inschatting, terwijl het net deze stellingen zijn die doorslaggevend zijn geweest om aan te nemen dat het bestreden gemeentelijk RUP geen aanzienlijke milieueffecten zou hebben. Het feit dat een kwantitatieve inschatting niet algemeen verplicht gesteld is, verhindert niet dat ze in de concrete omstandigheden van de zaak nodig voorkomt ter naleving van het zorgvuldigheidsbeginsel.

De betrokken straat zal als ontsluitingsweg fungeren voor twee deelzones van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT