Vonnis van Raad van State, March 16, 2021

Datum uitspraak:2021/03/16
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Door in een bestaande omgeving met "maximum aantal bouwlagen 3 met een dakverdiep" de inplanting van appartementshoogbouw tot negen bouwlagen te voorzien, wijkt het bestreden gemeentelijk RUP af van het GRS. Nu er voor die afwijking geen van de in art. 2.1.2, § 3, VCRO bedoelde uitzonderingsgronden is ingeroepen, staat vast dat die bepaling niet is nageleefd.

 
GRATIS UITTREKSEL

De betrokken straat zal als ontsluitingsweg fungeren voor twee deelzones van het bestreden gemeentelijk RUP. Wat betreft de verkeerseffecten, steunt het tweede bestreden besluit op de stellingen uit de screeningsnota, zonder kwantitatieve inschatting, terwijl het net deze stellingen zijn die doorslaggevend zijn geweest om aan te nemen dat het bestreden gemeentelijk RUP geen aanzienlijke milieueffecten zou hebben. Het feit dat een kwantitatieve inschatting niet algemeen verplicht gesteld is, verhindert niet dat ze in de concrete omstandigheden van de zaak nodig voorkomt ter naleving van het zorgvuldigheidsbeginsel.

De betrokken straat zal als ontsluitingsweg fungeren voor twee deelzones van het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT