Décision judiciaire de Raad van State, 11 mars 2021

Date de Résolution11 mars 2021
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 250.076 van 11 maart 2021 in de zaak A. 232.315/VII-40.964

In zake: Bruno RUBENS wonende te 3500 Hasselt Boomkensstraat 64 bus 5 waar woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ REGIO OOST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Staelens kantoor houdend te 8000 Brugge

Gerard Davidstraat 46, bus 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 26 november 2020, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van “het verlijden van een natuurrinrichtingsakte door de afdeling Vastgoedtransacties van VLM Regio Oost op 10.12.2020”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 4 maart 2021.

  Staatsraad Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

  VII-40.964-1/3

  Verzoeker, die in persoon verschijnt, en advocaat Samuel Mens, die loco advocaat Bart Staelens verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Ontvankelijkheid van de vordering

  3. Het verzoekschrift meldt in het opschrift dat het gaat om een vordering tot schorsing. In de tekst zelf en in het dictum wordt ook duidelijk aangegeven dat de schorsing van de bestreden beslissing wordt gevraagd.

  Verzoeker heeft nagelaten voorafgaandelijk of tegelijk een ontvankelijk beroep tot nietigverklaring in te dienen. De vordering tot schorsing is uiteraard een accessorium van een annulatieberoep. Een alleenstaande vordering tot schorsing is niet ontvankelijk.

  IV. Rechtsplegingsvergoeding en kosten

  4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT