Décision judiciaire de Raad van State, 1 mars 2021

Date de Résolution 1 mars 2021
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 249.934 van 1 maart 2021 in de zaak A. 232.955/VII-41.025

In zake: de BV GREENERGY bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jan Surmont kantoor houdend te 2300 Turnhout Collegestraat 11 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Pieter Dewaele kantoor houdend te 8500 Kortrijk Groeningestraat 33 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 18 februari 2021, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van de [Vlaamse Landmaatschappij] overgemaakt bij schrijven van 15 februari 2021, waarbij een verbod werd opgelegd van aanvoer en afvoer van dierlijke mest en andere meststoffen van en naar het bedrijf van de verzoekende partij, vanaf 15 februari 2021 tot en met 15 mei 2021”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  VII-41.025-1/12

  ‡ABDVJEADJ-BEEGBIV‡

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 25 februari 2021, om 15.00 uur.

  Kamervoorzitter Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Jan Surmont, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Pieter Dewaele, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Gegevens van de zaak

  3. Het bedrijf van de verzoekende partij maakt het voorwerp uit van een strafrechtelijk onderzoek naar mestfraude. Het persbericht dat het openbaar ministerie omtrent dit onderzoek heeft gepubliceerd op 11 februari 2021 luidt:

  In beide onderzoeken zijn tot nu aanwijzingen gevonden van grootschalige fraude met mest, onder meer door het uitvoeren van grote aantallen niet-geregistreerde mesttransporten en het manipuleren van analyseresultaten van staalnames van mest.(...)

  Uit de aard van de vermoede misdrijven volgt dat er mogelijk risico’s kunnen bestaan voor het milieu of de volksgezondheid. Daarom werden ook de bevoegde bestuurlijke overheden ingelicht, zodat zij eventueel de nodige maatregelen zouden kunnen treffen. Het verdere onderzoek, onder andere door aangestelde deskundigen, zal moeten uitwijzen of deze risico’s zich ook werkelijk hebben voorgedaan.

  De feiten zijn op dit moment gekwalificeerd als criminele organisatie, valsheid in geschriften, oplichting, inbreuken op het mestdecreet, op het omgevingsvergunningsdecreet, op het decreet algemene bepalingen milieubeleid en op het materialendecreet, inbreuken op de Europese Verordening inzake overbrenging van afvalstoffen en inbreuken op de Europese Verordening inzake dierlijke bijproducten

  VII-41.025-2/12

  ‡ABDVJEADJ-BEEGBIV‡

  4. Nadat de verwerende partij kennis had gekregen van dit onderzoek, en na toezicht ter plaatse, werd op 15 februari de bestreden beslissing genomen. Deze luidt:

  Op 11 februari 2021 werd de Mestbank ingelicht door het kabinet van de Vlaamse minister van Omgeving omtrent een lopend gerechtelijk onderzoek rond grootschalige mestfraude waarbij uw bedrijf betrokken is. Toezichthouders van de Mestbank hebben op die dag ook een bezoek gebracht aan uw bedrijf om zich te vergewissen van de situatie ter plaatse. Uit de inlichtingen die wij omtrent het lopend gerechtelijk onderzoek hebben ontvangen, blijkt dat er aanwijzingen zijn dat er op uw bedrijf een aanzienlijk aantal niet-aangegeven mesttransporten hebben plaatsgevonden in de periode vanaf 2017 tot heden, die vertrokken zijn vanaf uw bedrijf. Tevens wordt er melding gemaakt van een manipulatie van de registratiegegevens met het oog op het misleiden van de controlediensten.

  Het niet-registreren van mesttransporten is een inbreuk op de bepalingen van het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Onder meer houdt dit een inbreuk in van artikel 47 en artikel 48 van het Mestdecreet.

  Artikel 47. §1. De landbouwer moet de meststoffen op een milieukundig verantwoorde wijze en overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten afzetten. … §4. De producenten van andere meststoffen, de uitbaters van een mestverzamelpunt, een bewerkings-of een verwerkingseenheid zijn ertoe gehouden de in hun bedrijf geproduceerde, verhandelde of overgedragen dierlijke mest en andere meststoffen af te zetten of te exporteren overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten. …

  Artikel 48. §1. Het vervoer van dierlijke mest of van andere meststoffen mag enkel gebeuren door daartoe door de Mestbank erkende mestvoerders. … §2. Voor elk vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen moet de erkende mestvoerder een mest-afzetdocument, waarvan de inhoud, de vorm en het gebruik door de Vlaamse Regering worden bepaald, opmaken. … §3. Elk vervoer door een erkende mestvoerder moet vooraf, door de erkende mestvoerder, aan de Mestbank worden gemeld, via het door de Mestbank ter beschikking gestelde internetloket. …

  Voor elk vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen moet de erkend mestvoerder gebruik maken van een systeem van onlinepositiebepaling. De gegevens van het systeem van onlinepositiebepaling worden door de AGR-GPS-dienstverlener aan de Mestbank overgemaakt.

  De opvolging van de meststromen speelt een belangrijke rol in de realisatie van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT