Vonnis van Raad van State, January 22, 2021

Datum uitspraak:2021/01/22
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Om zijn belang bij het bestrijden van die beslissing te behouden, moest hij volgens de verwerende partij ook hebben deelgenomen aan de selectieprocedures die in 2018 en 2019 plaatshadden. De Raad van State deelt die zienswijze niet, ten minste omdat de verwerende partij niet doet aannemen dat zij dan niet opnieuw zou hebben geweigerd om verzoeker - indien hij weer geslaagd bleek - tot de... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 249.559 van 22 januari 2021 in de zaak A. 225.427/X-17.260

In zake : Filip VANEXEM woonplaats kiezend te 8970 Poperinge Busseniershof 80 bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Frank De Keersmaecker kantoor houdend te 1800 Vilvoorde Stationlei 3

tegen :

de HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER WESTHOEK bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Inge Derde kantoor houdend te 9051 Sint-Denijs-Westrem Driekoningenstraat 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 8 juni 2018, strekt tot de nietigverklaring van de weigering van het zonecollege van de hulpverleningszone Brandweer Westhoek van 6 april 2018 om Filip Vanexem toe te laten tot de aanwervingsstage van vrijwillig brandweerman.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur Iris Verheven heeft een verslag opgesteld.

  De verwerende partij heeft een laatste memorie ingediend.

  X-17.260-1/12

  ‡CCBVKABFF-BEEBIDV‡

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 8 januari 2021.

  Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Inge Derde, die verschijnt voor de verwerende partij, is gehoord.

  Eerste auditeur Iris Verheven heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Verzoeker, die aanvankelijk vrijwillig brandweerman was bij de brandweer van de stad Poperinge, wordt op 6 juli 2006 door de gemeenteraad op proef benoemd als beroepsbrandweerman.

  Met een aangetekende brief van 21 december 2011 deelt hij zijn ontslag mee. De gemeenteraad, die op 26 mei 2011 besliste om tegen verzoeker een tuchtonderzoek te starten “m.b.t. een aantal feiten die mogelijks een tuchtvergrijp uitmaken”, besluit op 30 januari 2012 de tuchtprocedure stop te zetten en het ontslag te aanvaarden.

  Na afloop van de opzegtermijn, vanaf 1 februari 2012, begint verzoeker als vastbenoemd brandweerman-autobestuurder bij de stad Gent. Hij gaat vanaf 1 januari 2015 over naar de hulpverleningszone Centrum.

  4.1. In de loop van 2017 organiseert de hulpverleningszone Brandweer Westhoek een selectieprocedure voor de aanwerving van brandweerman vrijwilliger.

  X-17.260-2/12

  ‡CCBVKABFF-BEEBIDV‡

  Blijkens het proces-verbaal van het vergelijkend examen van 28 oktober 2017 behaalt verzoeker 63 %.

  Op 24 november 2017 beslist het zonecollege negatief over verzoekers aanstelling van vrijwillig brandweerman stagiair.

  4.2. Op 8 december 2017 overweegt het zonecollege dat het naliet de motivering te laten notuleren van zijn keuze om verzoeker niet aan te stellen. Het beslist om de beslissing van 24 november 2017 te corrigeren en namelijk aan te vullen met een “motivatie”, waarin “samenvattend” wordt geargumenteerd:

  “dat het zonecollege met het verleden van de heer Vanexem geen rekening kan houden; dat evenwel het herhaald deelnemen aan de selectieprocedures samengenomen met zijn houding ten aanzien van de jury bij de eerste selectie op zonaal niveau en rekening houdend met de ervaringen van de zonecommandant tijdens zijn gesprekken met de betrokkene, het zonecollege doet besluiten de heer Vanexem niet aan te werven.”

  Die bijkomende motivering wordt niet ter kennis gebracht van verzoeker, die op 26 januari 2018 tegen de weigering van 24 november 2017 om hem als vrijwillige brandweerman stagiair aan te stellen bij de Raad van State het beroep gekend onder nummer A. 224.462/X-17.153 instelt.

  4.3. Na kennisname van het voor de verwerende partij ongunstige auditoraatsverslag, trekt het zonecollege op 6 april 2018 zijn beslissingen van 24 november 2017 en 8 december 2017 in en beslist het – opnieuw – om verzoeker niet toe te laten tot de aanwervingsstage voor vrijwillig brandweerman.

  De weigering wordt als volgt gemotiveerd:

  “Overwegende dat de heer Filip Vanexem werkzaam is als beroepsbrandweerman bij de brandweer Zone Centrum te Gent. Overwegende dat hij voorheen werkzaam was als beroepsbrandweerman-ambulancier bij de post Poperinge, maar in die functie vrijwillig ontslag nam per aangetekende brief van 21 december 2011, aanvaard door de gemeenteraad op 30 januari 2012. Overwegende dat er op dat ogenblik een tuchtonderzoek liep, dat door het vrijwillig ontslag zonder voorwerp werd en aldus werd stopgezet bij besluit van de gemeenteraad van 16 maart 2012.

  X-17.260-3/12

  ‡CCBVKABFF-BEEBIDV‡

  ‡CCBVKABFF-BEEBIDV‡

  Overwegende evenwel dat door de stopzetting van de tuchtprocedure, de feiten die zich hebben voorgedaan binnen de post Poperinge, niet opeens niet meer in overweging dienen genomen te worden: - De heer Vanexem werd negatief geëvalueerd in maart 2011 binnen het brandweerkorps Poperinge; - Nadat zijn aanvraag om naast...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT