Vonnis van Raad van State, January 21, 2021

Datum uitspraak:2021/01/21
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De verzoekers hebben door het indienen van een beargumenteerd beroepschrift aan de deputatie de redenen meegedeeld waarom zij zich kanten tegen het verlenen van de gevraagde milieuvergunning. Uit de samenlezing van art. 23, § 1, van het milieuvergunningsdecreet en art. 50, § 1, 3°, b), van Vlarem I vloeit voort dat die bezwaren afdoende moeten worden beantwoord door de beroepsinstantie die... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 249.550 van 21 januari 2021 in de zaak A. 224.799/VII-40.233

In zake : 1. Jozef VAN LOMMEL 2. Paul THIJS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Gregory Verhelst kantoor houdend te 2000 Antwerpen Bouwmeestersstraat 11 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD

VAN ANTWERPEN

Verzoekende partij in tussenkomst :

de LV MAARTEN HERTOGS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Stijn Verbist kantoor houdend te 2000 Antwerpen Graaf van Hoornestraat 51 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 16 maart 2018, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 4 januari 2018 waarbij geen uitspraak wordt gedaan over het bestuurlijk beroep van de verzoekers tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de stad Herentals van 31 juli 2017 houdende het verlenen aan de landbouwvennootschap Maarten Hertogs van de vergunning voor het exploiteren van een pluimveebedrijf, gelegen te Herentals, Hulzen 5, en wordt aangenomen dat ten gevolge van het ontbreken van een beroepsbeslissing de in eerste aanleg genomen beslissing over de milieuvergunningsaanvraag “van kracht blijft”.

  VII-40.233-1/11

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekers hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

  De landbouwvennootschap Maarten Hertogs heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is voorlopig toegestaan bij beschikking van 26 juni 2018. De verzoekende partij in tussenkomst heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur Ronny Vercruyssen heeft een verslag opgesteld.

  De verwerende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verzoekers hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 7 januari 2021.

  Staatsraad Peter Sourbron heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Emile Plas, die loco advocaat Gregory Verhelst verschijnt voor de verzoekers, is gehoord.

  Eerste auditeur Ronny Vercruyssen heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  VII-40.233-2/11

  III. Feiten

  3.1. Op 30 maart 2017 dient de landbouwvennootschap Maarten Hertogs een milieuvergunningsaanvraag in voor de exploitatie van een nieuw pluimveebedrijf met 14.000 kippen, gelegen te Herentals, Hulzen 5.

  3.2. Bij besluit van 31 juli 2017 verleent het college van burgemeester en schepenen van de stad Herentals de gevraagde vergunning.

  3.3. Tegen deze beslissing stellen de verzoekers bestuurlijk beroep in bij de deputatie van de provincieraad van Antwerpen.

  3.4. In het kader van de beroepsprocedure wordt advies uitgebracht door: a) de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten op 19 oktober 2017 (gunstig over de aanvraag); b) de dienst Stedenbouwkundige beroepen van de provincie Antwerpen op 23 oktober 2017 (gunstig); c) de Vlaamse Milieumaatschappij op 31 oktober 2017 (gunstig); d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie op 5 december 2017: voorstel om het beroep ongegrond te verklaren, mits aan de vergunning een bijzondere voorwaarde wordt toegevoegd met betrekking tot het gebruik van het opgevangen regenwater of recupwater.

  3.5. Met een brief van 16 januari 2018 wordt aan de verzoekers het volgende meegedeeld:

  “In zitting van de deputatie d.d. 4 januari 2018 werd bovenvermeld beroepschrift behandeld.

  De deputatie besloot in dit dossier over te gaan tot een stemming.

  Het resultaat hiervan was een staking van stemmen (namelijk 3 tegen 3).

  In dit geval dient toepassing gemaakt te worden van artikel 54 van het provinciedecreet.

  Hierin wordt uitdrukkelijk gesteld dat de deputatie enkel geldige besluiten kan nemen bij een volstrekte meerderheid van de stemmen.

  Bij staking van stemmen wordt het voorstel (van de dienst omgevingsvergunningen) verworpen en heeft de deputatie derhalve, bij

  VII-40.233-3/11

  gebrek aan een volstrekte meerderheid, geen besluit inzake dit beroepschrift genomen.

  Concreet heeft dit in casu als gevolg dat het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Herentals d.d. 31 juli 2017 waarbij de vergunning verleend werd aan de lv Maarten Hertogs voor het exploiteren van een landbouwbedrijf voor het stallen van pluimvee te Hulzen 5, Herentals, van kracht blijft”.

  Dit is de bestreden akte.

  IV. Ontvankelijkheid van het verzoek tot tussenkomst

  4.1. De landbouwvennootschap Maarten Hertogs werd met een aangetekende brief van 4 april 2018 -zending die op 7 april 2018 voor ontvangst werd ondertekend-...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT