Décision judiciaire de Raad van State, 20 janvier 2021

Date de Résolution20 janvier 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 249.538 van 20 januari 2021 in de zaak A. 224.607/IX-9249

In zake: Kristiaan BERNAUW woonplaats kiezend te 9200 Dendermonde Dr. Haekstraat 41

tegen:

de UNIVERSITEIT GENT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Sofie Logie kantoor houdend te 8500 Kortrijk Beneluxpark 27B bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 23 februari 2018, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van het bestuurscollege van de Universiteit Gent van 15 december 2017, waarbij wordt beslist dat Kristiaan Bernauw zijn gepersonaliseerde doelstellingen niet behaalt.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Marijke Sterck heeft een verslag opgesteld.

  IX-9249-1/35

  De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 7 december 2020.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitge-

  bracht.

  De verzoekende partij en advocaat Lene De Vlieger, die loco advocaat Sofie Logie verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Marijke Sterck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verzoeker is hoofddocent aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent.

  3.2. Met het oog op bevordering binnen de functionele loopbaan worden de gepersonaliseerde doelstellingen van verzoeker voor de cyclus van 1 oktober 2012 tot 30 september 2017 door de faculteitsraad goedgekeurd op 17 april 2013.

  De percentages voor de drie deelopdrachten zijn: onderwijs 30%, onderzoek 60% en dienstverlening 10%.

  IX-9249-2/35

  Als publicatieoutput – een parameter van de deelopdracht „onderzoek‟ – is minimaal vereist dat verzoeker een puntenscore behaalt van 31,5 met een taalscore van 4,2 of alternatief een score van 25,2 met een taalscore van 10,5 en telkens met minimum 4,2 punten als “enig auteur”. De berekening gebeurt conform een facultair goedgekeurd telschema.

  Met betrekking tot de te verwerven financiële middelen voor het onderzoek aan de UGent – een andere parameter van de deelopdracht „onderzoek‟ – moet verzoeker een score van 2 behalen.

  Over de achtergrond en de betekenis van deze gepersonaliseerde doelstellingen en de functionele loopbaan leert het door de raad van bestuur van de UGent op 19 oktober 2012 goedgekeurde universitaire “referentiekader voor het opstellen van de gepersonaliseerde doelstellingen bij het functionele loopbaanmodel van het ZAP” het volgende:

  “Uitgangspunten van dit model zijn dat de ZAP-leden: 1. niet meer op basis van onderlinge, competitieve vergelijking van dossiers al dan niet worden bevorderd, waardoor onderlinge concurrentie wordt vermeden en samenwerking wordt gestimuleerd

 3. in een bevorderingstraject worden beoordeeld op het al dan niet behalen van vooropgestelde doelstellingen die gedifferentieerd kunnen zijn in functie van de deelopdrachten (onderzoek, onderwijs en dienstverlening) en het vakgebied. Hierdoor wordt – in functie van de verhouding van deze deelopdrachten binnen de taakomschrijving van het ZAP-lid – een waardering over het uitvoeren van deze deelopdrachten op het verwachte niveau (hetzij hoofddocent, hetzij hoogleraar) mogelijk en kan het ZAP-lid bevorderen op basis van een toetsing van alle in de taakomschrijving opgenomen (en door de faculteit aanvaarde) deelopdrachten, conform hun aandeel

 4. zich gestimuleerd kunnen richten op het optimaal uitvoeren van hun deelopdrachten, met als uitgangspunt dat het realiseren van de doelstellingen automatisch leidt tot een bevordering (mits gunstige ZAPevaluatie)

  Een bevordering wordt dus afhankelijk gemaakt van het realiseren van vooropgestelde doelstellingen die op basis van een advies door de facultaire ZAP-evaluatiecommissie, aanvaard worden door de faculteitsraad.”

  IX-9249-3/35

  3.3. Met het oog op de toetsing van zijn gepersonaliseerde doelstellingen dient verzoeker op 20 juni 2017 een dossier in.

  Verzoeker wordt hierover op 5 juli 2017 door de ZAPevaluatiecommissie gehoord. De evaluatiecommissie houdt haar advies in beraad en geeft verzoeker de mogelijkheid om bijkomende informatie te verstrekken.

  Verzoeker wordt op 31 augustus 2017 opnieuw gehoord door de ZAP-evaluatiecommissie. De commissie stelt vast dat verzoeker de gepersonaliseerde doelstellingen niet haalt op de domeinen „publicatieoutput‟ en „te verwerven financiële middelen voor het onderzoek aan de UGent‟ van de deelopdracht „onderzoek‟.

  Over de score inzake publicatieoutput, stelt de commissie:

  “Bij de berekening, conform het telschema van het facultair referentiekader, is rekening gehouden met volgende elementen: - De nog niet in de academische bibliografie opgenomen artikelen werden allen meegerekend (ook al is op grond van de aangeleverde correspondentie nog niet duidelijk of de voor Springer aangeleverde TFEUcommentaar aanvaard is voor publicatie); - De bijdrage uit 2016 over Drones, die in de academische bibliografie als C1 werd gecatalogeerd en bijgevolg in principe niet meetelt, werd meegerekend als een tijdschriftartikel, op grond van een vermoeden dat het tijdschrift in aanmerking komt voor opname in het VABB - De bijdrage in T. Verz. van 2012 werd niet als tijdschriftartikel meegerekend, omdat het niet in VABB is opgenomen. - Bij de weging van de bijdragen is, waar mogelijk, gerekend op grond van het aantal woorden; zoniet is uitgegaan van een schatting van 500 woorden per pagina (hetgeen doorgaans gunstiger is voor de weging) - De bijdrage in het liber amicorum [E.S.] is de Nederlandse versie van de Engelstalige bijdrage die nadien is gepubliceerd in Diritto Maritimo. Hier is enkel de Engelstalige bijdrage (met taalbonus) in rekening gebracht. - De vertaling van het handboek van [M.F.] is niet in rekening gebracht, aangezien het geen eigen wetenschappelijk werk is.

  Rekening houdend met het voorgaande, leidt de telling van de publicaties tot een score van 27, vermeerderd met een taalscore van 5. Alle publica-ties waren als enig auteur, zodat de totaalscore [als] enig auteur 32 bedraagt.

  De persoonlijke doelstellingen van K. Bernauw voor deze cyclus vereisten evenwel het behalen van één van onderstaande scores:

  IX-9249-4/35

  - Hetzij een puntenscore van 31,5, met daarnaast een taalscore van 4,2 - Hetzij een puntenscore van 25,2, met daarnaast een taalscore van 10,5 Uit de toetsing van uw publicatiedossier, moet dus worden vastgesteld dat geen van beide alternatieve scores is behaald, zodat de conclusie zich opdringt dat de doelstelling op het vlak van publicatie-output niet is behaald.”

  Over de onderzoeksfinanciering noteert de commissie, naast voor deze zaak niet relevante overwegingen met betrekking tot een schenking en een doctoraatsonderzoek, het volgende:

  “Na verdere verduidelijking door K. Bernauw, en navraag bij de voorzitter van de Fondation européenne des Fondations, komt de ZAPevaluatiecommissie tot de volgende vaststellingen: […] (2) Doctoraatsbeurs 6 jaar voor onderzoeker inzake micro-insurance, Fondation Jean Bastin, Luxemburg, 2017

  Uit de e-mailuitwisseling tussen K. Bernauw en de voorzitter van de Fondation blijkt dat het „project‟ werd toegekend op basis van een uiterst summier projectvoorstel, dat mondeling werd toegelicht op een vergade-ring van de Raad van bestuur van de Fondation dd 15 feb 2017. Daarenboven blijken de details van de financiering nog te moeten worden uitgeklaard (duur, bedrag, …) en ligt nog geen (ontwerp-)contract voor van de gedane toezegging. Uit deze e-mails, en uit bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door de voorzitter van de Fondation européenne des Fondations blijkt duidelijk dat de financiering niet is verworven op competitieve basis, volgend op een publieke projectoproep, en met kenbare (inhoudelijke) criteria voor de beoordeling ervan op wetenschappelijk mé-rites. In de facultaire „typologie‟ van projecten voor de toepassing van het scoremodel wordt het element „competitie‟ beschouwd als een belangrijke graadmeter voor de intrinsieke kwaliteit van projectaanvragen, hetgeen verklaart dat aan zulke projecten een hoger gewicht wordt toegekend (variërend van 1 tot 3, naargelang de omvang van de financiering) dan aan andere projecten (score 0,25).

  De documenten die K. Bernauw aan de commissie heeft voorgelegd betreffende de (Belgische) Fondation Jean Bastin zijn irrelevant voor de kwalificatie van onderhavige financiering in het facultaire scoremodel. De financiering is aangevraagd bij en toegekend door de Luxemburgse Fondation européenne des Fondations, zonder enig verband met een project-oproep uitgaand van de Belgische „zusterstichting‟ Fondation Jean Bastin. Score: 0,25 […]

  Op grond van voormelde elementen stelt de ZAP-evaluatiecommissie vast dat K. Bernauw de vooropgestelde doelstelling inzake verworven onderzoeksfinanciering, met een score van 0,50 niet behaalt (doelstelling = 2).”

  IX-9249-5/35

  3.4. Verzoeker legt op 5 september 2017 een nota aan de faculteitsraad voor, waarin hij onder meer wijst op een wijziging in de verdeelsleutel onderwijs-onderzoek. Hij zet zijn standpunt ook mondeling uiteen op de vergade-ring van de faculteitsraad van 6 september 2017.

  De faculteitsraad besluit dat verzoeker zijn doelstellingen van de tweede cyclus niet behaalt op de domeinen „publicatieoutput‟ en „te verwerven financiële middelen voor het onderzoek aan de UGent‟.

  3.5. Verzoeker dient op 25 september 2017 een bezwaarschrift in bij de universitaire ZAP-commissie, met een vraag om te worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT