Décision judiciaire de Raad van State, 20 janvier 2021

Date de Résolution20 janvier 2021
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 249.530 van 20 januari 2021 in de zaak A. 232.530/XII-9010

In zake: de NV AQUALEX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Rika Heijse kantoor houdend te 9052 Gent Dorpsstraat 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 22 december 2020, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van 3 december 2020 van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, onder het bestek nummer 2020003_R_waterkoelers_FAC, waarbij perceel 1 „Waterkoelers op leidingwater‟ wordt gegund aan de bv Waterlogic Belgium en van de impliciete beslissing om niet aan de nv Aqualex te gunnen.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 14 januari 2021, om 11.00 uur.

  Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht.

  XII-9010-1/13

  Advocaat Rika Heijse, die verschijnt voor de verzoekende partij, en Johan Guillemyn, diensthoofd juridische dienst, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Eylenbosch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De provincie Vlaams-Brabant, Directie ondersteuning, Dienst facilitair beheer schrijft een overheidsopdracht uit met als voorwerp een “raamovereenkomst voor het huren en onderhouden van waterkoelers voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant”.

  De opdracht is opgedeeld in twee percelen: perceel 1: waterkoelers op leidingwater en perceel 2: waterkoelers op flessenwater. De voorliggende vordering heeft betrekking op perceel 1.

  3.2. De opdracht is bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 9 juli 2020.

  3.3. De opdracht wordt gegund met een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

  3.4. Punt 18 van het toepasselijke bestek bepaalt de gunningscriteria: 1) Prijs: 60 punten, 2) Gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid: 20 punten en 3) Milieu- energie- en duurzaamheidsaspecten: 20 punten.

  XII-9010-2/13

  Het technische gedeelte van het bestek (bladzijde 23) geeft de volgende beschrijving van de waterkoelers:

  “Beschrijving waterkoelers:

  Waterkoeler met rechtstreekse aansluiting op waterleiding en waterkoeler met flessenwater; • verkrijgbaar als staand model en tafelmodel; • zeer compact toestel (zowel tafelmodel als model met onderkast), afmetingen worden opgegeven door de kandidaat-inschrijver; • tafelmodel overal plaatsbaar (bv. aanrecht, tafel,…); • mooie en eigentijdse vormgeving; • ideaal voor gebruik in een kantooromgeving; • gemakkelijk afneembaar wateropvangbakje; • voldoende bedieningsruimte zodat men makkelijk een glas/beker kan vullen, maar ook de mogelijkheid om een karaf en flesjes te vullen(± 25 cm); • de taphoogte voor het model met onderkast (niet-tafelmodel) dient op ergonomische hoogte te staan; • de koeling van het drinkwater dient te gebeuren op het moment van de vraag; • voor de samenstelling van de koelers wordt gebruik gemaakt van duurzame en hygiënische materialen die eenvoudig reinigbaar zijn (voldoen aan HACCP).”

  Specifiek voor perceel 1 wordt toegevoegd:

  “Beschrijving waterfilter voor waterkoeler op leidingwater:

  De waterkoeler dient voorzien te zijn van een filtersysteem om onzuiverheden en ongewenste smaken, geuren en verontreinigingen uit het water te filteren.

  De (actieve) koolstoffilter zorgt minimaal voor: • filtering van onzuiverheden/sediment vanaf 0,5 micron, d.w.z. dat alle deeltjes groter dan 0,5 micron worden opgevangen door de filter. Ook deeltjes geoxideerd ijzer, algen, cysten, schimmels en de meerderheid van levende/zwevende organismen worden tegengehouden; • verminderen/verwijderen van chloorsmaak en- geur; • voorkomen van kalkafzetting.”

  3.5. De opening van de offertes vindt plaats op 11 augustus 2020. Vijf ondernemingen dienen een offerte in voor perceel 1:

  - nv Aqualex (verzoekende partij); - nv De Leiding; - de bv Sprankle;

  XII-9010-3/13

  - de nv The Water Purifier; - de bv Waterlogic Belgium.

  3.6. Alle ondernemingen worden geselecteerd.

  3.7. Al deze inschrijvers dienen een definitieve offerte in.

  3.8. Het deputatiebesluit van 3 december 2020 vermeldt onder punt 6.2 “Onderzoek van de regelmatigheid”:

  “Alle offertes beantwoorden aan de eisen, voorwaarden en criteria vermeld in de aankondiging van de opdracht en de opdrachtdocumenten met inachtneming, indien van toepassing, van de varianten of opties. Er werden geen onregelmatigheden vastgesteld. De offertes zijn regelmatig.”

  De opdracht wordt gegund aan de bv Waterlogic Belgium.

  Dit is het bestreden besluit.

  3.9. Per e-mailbericht van 10 december 2020 bezorgt de verwerende partij de gunningsbeslissing aan de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT