Décision judiciaire de Raad van State, 26 novembre 2020

Date de Résolution26 novembre 2020
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 249.057 van 26 november 2020 in de zaak A. 228.785/VII-40.603

In zake : de commanditaire vennootschap naar Duits recht LIDL

BELGIUM GmbH & CO. KG bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dominique Devos, Filip De Preter en Bert Van Herreweghe kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 7 augustus 2019, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-1819-1138 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 25 juni 2019 in de zaak 1718-RvVb-0336-A.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Bij arrest nr. 247.518 van 11 mei 2020 heropent de Raad van State het debat en gelast hij het door de auditeur-generaal aan te stellen lid van het auditoraat met een aanvullend onderzoek van de zaak.

  Eerste auditeur Wouter De Cock heeft een aanvullend verslag opgesteld.

  VII-40.603-1/11

  De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2020.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Nicolas Goethals, die loco advocaten Dominique Devos, Filip De Preter en Bert Van Herreweghe verschijnt voor de verzoekende partij, is gehoord.

  Eerste auditeur Wouter De Cock heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Met een besluit van 26 oktober 2017 weigert de deputatie van de provincieraad van Antwerpen (hierna: deputatie) aan de verzoekende partij een stedenbouwkundige vergunning te verlenen “voor het oprichten van een handelsruimte met parking na het slopen van bestaande bebouwing”.

  3.2. Het bestreden arrest verwerpt de vordering van de verzoekende partij tot vernietiging van de vergunningsbeslissing van de deputatie.

  VII-40.603-2/11

  IV. Onderzoek van de middelen

  Tweede middel

  Standpunt van de verzoekende partij

 3. De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 149 van de Grondwet en artikel 4.3.1, § 2, eerste lid, 2° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO).

  Zij zet in een eerste middelonderdeel uiteen dat het bestreden arrest artikel 4.3.1, § 2, eerste lid, 2° VCRO schendt door te oordelen dat (1) het voor de bekendmaking van de door het vergunningverlenend bestuursorgaan aangewende beleidsmatig gewenste ontwikkeling voldoende is dat er sprake is van een goedkeuring door de gemeenteraad, een publicatie in de Gemeentekroniek (die ook online raadpleegbaar is) en krantenartikelen die de opmaak van dergelijke beleidsvisie bespreken, en (2) dat het voldoende is dat de artikelen in de gemeentelijke en regionale pers een aankondiging melden dat de gemeente werkt aan een visie voor de detailhandel en verwijzen naar een gemeenteraadsbeslissing die openbaar raadpleegbaar is. Zij stelt dat de RvVb “[m]instens […] uit de stukken [...] niet naar recht [kan] afleiden dat een bekendmaking in de zin van artikel 4.3.1, § 2, [eerste lid,] 2° VCRO inzake beleidsmatig gewenste ontwikkelingen plaatsvond. […] Minstens wordt artikel 149 van de Grondwet geschonden in de mate dat [de Raad van State] zijn wettigheidscontrole niet kan uitoefenen doordat het bestreden arrest niet de ter zake dienende feitelijke vaststellingen bevat”.

  In een tweede middelonderdeel betoogt de verzoekende partij dat het bestreden arrest artikel 149 van de Grondwet schendt omdat het niet op haar verweer antwoordt dat : - uit de publicatie in de Gemeentekroniek, editie 2016 geen beleidsvisie voor handelslint langs de Bouwelsesteenweg en haar terrein kan worden afgeleid;

  VII-40.603-3/11

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT