Décision judiciaire de Raad van State, 25 novembre 2020

Date de Résolution25 novembre 2020
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 249.021 van 25 november 2020 in de zaak A. 225.247/X-17.241

In zake : 1. de BVBA STAR TRADING COMPANY 2. ABDERAHMAN AOURIAGHEL 3. NAJI SHIFSHA 4. KAHLED RAMADAN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Joris De Pauw kantoor houdend te 2800 Mechelen Schaliënhoevedreef 20/T bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Chris Schijns kantoor houdend te 3600 Genk Grotestraat 122 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

de NV VAN PUBLIEK RECHT DE WERKVENNOOTSCHAP bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jan Bouckaert en Stefanie François kantoor houdend te 1000 Brussel

Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 18 mei 2018, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2018 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan „Brabantnet – sneltram A12‟.

X-17.241-1/15

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

De nv van publiek recht De Werkvennootschap heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 3 september 2018. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

Eerste auditeur Wouter De Cock heeft een verslag opgesteld.

De verzoekende partijen, de verwerende partij en de tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 16 oktober 2020.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Joris De Pauw, die verschijnt voor de verzoekende partijen, advocaat Chris Schijns, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Ann Apers, die loco advocaten Jan Bouckaert en Stefanie François verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Wouter De Cock heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

X-17.241-2/15

III. Feiten

3.1. Het Brabantnet is een plan voor verschillende tramlijnen en aansluitende busverbindingen rond Brussel. De Vlaamse regering heeft drie tramlijnen van dit plan aangeduid als prioritair en gefaseerd uit te voeren: Brussel - Willebroek (de sneltram langsheen de A12), Brussel - Zaventem luchthaven (de luchthaventram) en Jette - Zaventem luchthaven (de ringtram).

Het bestreden gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan „Brabantnet - sneltram A12‟ (hierna: het gewestelijk RUP) wil de aanleg mogelijk maken van een sneltramtracé langsheen de autoweg A12, tussen Willebroek en Brussel, één van de drie prioritair te behandelen tramlijnen. Het tracé met vier halteplaatsen strekt zich uit over een lengte van ongeveer 17 kilometer, vanaf het Fort van Breendonk tot aan de noordoostelijke rand van parking C van de Heizel en loopt aldus over het grondgebied van de gemeenten Willebroek, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Grimbergen en Wemmel.

3.2. Op 3 september 2013 keurt de dienst Milieueffectrapportage van de Vlaamse overheid het planmilieueffectrapport (plan-MER) voor de “Tramverbinding Boom-Brussel” goed.

3.3. Op 6 december 2013 beslist de Vlaamse regering om voor het deeltracé tussen Londerzeel Noord en Willebroek N16, tussen de A12 en het Fort van Breendonk, het voorkeurtracé D3 vast te leggen.

3.4. Op 8 juli 2016 wordt over het voorontwerp van het gewestelijk RUP een plenaire vergadering gehouden.

3.5. Op 17 februari 2017 stelt de Vlaamse regering het ontwerp van het gewestelijk RUP voorlopig vast.

X-17.241-3/15

3.6. Van 31 maart 2017 tot en met 29 mei 2017 wordt over het ontwerp van het gewestelijk RUP een openbaar onderzoek gehouden. Tijdens dit openbaar onderzoek dient de eerste verzoekende partij een bezwaarschrift in.

3.7. De tweede, de derde en de vierde verzoekende partij zijn eigenaars van een aantal percelen gelegen te Willebroek, kadastraal bekend 5de afdeling, sectie D, nrs. 634 en 635/c. De eerste verzoekende partij is vruchtgebruiker van die percelen (hierna: verzoekers‟ terrein). Op een luchtfoto kan verzoekers‟ terrein als volgt weergegeven worden:

3.8. Verzoekers‟ terrein situeert zich deels in het bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976 vastgestelde gewestplan „Mechelen‟, deels in het gewestplan „Infrastructuur + Aardgasleiding: Kruibeke-Ham + Militair domein‟. Overeenkomstig de toepasselijke gewestplannen ligt verzoekers‟...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT