Décision judiciaire de Raad van State, 12 novembre 2020

Date de Résolution12 novembre 2020
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 248.891 van 12 november 2020 in de zaak A. 232.131-VII-40.943

In zake: 1. de VZW WILDBEHEEREENHEID DE REYNAERT 2. Lionel DEFININ bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten An-Sofie Debersaques en Sven Boullart kantoor houdend te 9000 Gent

Voskenslaan 419 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jannick Poets en Joris De Pauw kantoor houdend te 3500 Hasselt Kempische Steenweg 303, bus 40 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 2 november 2020, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van het besluit van de administrateur-generaa1 van het Agentschap voor Natuur en Bos van 23 oktober 2020 waarbij de jacht op de kleinwildsoorten fazant, haas en patrijs wordt verboden vanaf 23 oktober 2020 op alle jachtterreinen van de wildbeheereenheid De Reynaert tijdens het jachtseizoen 2020-2021 dat aanvangt op 1 juli 2020 en eindigt op 30 juni 2021.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  VII-40.943-1/7

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 9 november 2020.

  Staatsraad Peter Sourbron heeft verslag uitgebracht.

  Advocaten An-Sofie Debersaques en Sven Boullart, die verschijnen voor de verzoekende partijen, en advocaten Jannick Poets en Britt Vanherck, die verschijnen voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De eerste verzoekende partij is een, op grond van artikel 12, eerste lid van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, erkende wildbeheereenheid (hierna: WBE) waarvan het werkingsgebied jachtterreinen in Gent, Lochristi, Lokeren, Wachtebeke en Zelzate omvat.

  3.2. Artikel 29 van het Jachtdecreet bepaalt dat het te allen tijde verboden is wild uit te zetten tenzij de Vlaamse regering hierop met het oog op het behoud van wildsoorten uitzonderingen toestaat. Overeenkomstig artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 „houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend(hierna: Jachtvoorwaardenbesluit) kan het Agentschap voor Natuur en Bos beslissen om de jacht op een kleinwildsoort te sluiten in het volledige werkingsgebied van een bepaalde WBE, onder meer - in het eerste lid, 3° - “als wordt vastgesteld dat in het afgelopen jaar kleinwildsoorten werden uitgezet in de desbetreffende WBE”.

  VII-40.943-2/7

  3.3. Op 14 oktober 2020 stelt de natuurinspectie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT