Décision judiciaire de Raad van State, 4 novembre 2020

Date de Résolution 4 novembre 2020
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 248.827 van 4 november 2020 in de zaak A. 231.996/XII-8972

In zake: de NV AQUAENERGIA bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Gauthier Ervyn en Astrid De Houwer kantoor houdend te 1060 Brussel Hermann-Debrouxlaan 40 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de CV VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Frederik Vandendriessche en Ian Arnouts kantoor houdend te 1000 Brussel

Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

de NV AWO bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Wouter Moonen en Thomas Christiaens kantoor houdend te 3500 Hasselt

Gouverneur Roppesingel 131 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 13 oktober 2020, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van De Watergroep 25/09/2020 waarbij perceel 9 van de overheidsopdracht voor werken met als voorwerp „Raamovereenkomst voor het vernieuwen en/of uitbreken van bestaande drinkwateraftakkingen in de

  XII-8972-1/13

  distributiezones 1-10‟ werd gegund aan de nv AWO, en niet aan nv. AQUAENERGIA”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

  Met een verzoekschrift van 21 oktober 2020 heeft de nv AWO gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2020, om 11.00 uur.

  Staatsraad Johan Bovin heeft verslag uitgebracht.

  Advocaten Gauthier Ervyn en Astrid De Houwer, die verschijnen voor de verzoekende partij, advocaat Ian Arnouts, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Thomas Christiaens, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Eylenbosch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor werken met als voorwerp “Raamovereenkomst voor het vernieuwen en/of uitbreken van bestaande drinkwateraftakkingen in de distributiezones 1-10”.

  XII-8972-2/13

  De opdracht is onderverdeeld in 10 percelen:

  - Perceel 1, distributiezone 1, Westhoek - Perceel 2, distributiezone 2, Leie - Perceel 3, distributiezone 3, Gaver-Meetjesland - Perceel 4, distributiezone 4, Waasland - Perceel 5, distributiezone 5, Dender-Pajot - Perceel 6, distributiezone 6, Noord-Oost Ring - Perceel 7, distributiezone 7, Dijle-Hageland - Perceel 8, distributiezone 8, Haspengouw - Perceel 9, distributiezone 9, Lage Kempen - Perceel 10, distributiezone 10, Kempen en Maasland

  3.2. De opdracht is bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 2 april 2020 en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie van 6 april 2020.

  3.3. De Belgische overheidsopdrachtenregelgeving in de speciale sectoren is van toepassing.

  3.4. De opdracht wordt gegund met een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.

  3.5. De eerste fase van de plaatsingsprocedure, de oproep tot kandidaatstelling, wordt geregeld door de “selectienota 20200015”. De tweede fase, de gunningsfase, wordt geregeld door het “bestek 20200015” .

  3.6. In de selectienota worden de volgende modaliteiten met betrekking tot de percelen opgenomen:

  “• Er zal een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 deelnemer per perceel. • Indien de inschrijver later in aanmerking komt voor gunning van meerdere percelen, dan dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  XII-8972-3/13

  .”

  3.7. In het bestek wordt inzake de percelen bepaald:

  “•Inschrijvingsformulieren: Gelieve in het inschrijvingsformulier aan te duiden (via dropdown) voor welk perceel u wenst in te schrijven. Voor elk perceel waarvoor u wenst in te schrijven dient er een inschrijvingsformulier te worden toegevoegd. […] • Er mogen offertes ingediend worden voor één, meer of alle percelen.

  Het aantal percelen die per inschrijver kunnen worden toegewezen is:

  Indien de inschrijver een offerte...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT