Décision judiciaire de Raad van State, 20 octobre 2020

Date de Résolution20 octobre 2020
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

Wat het optreden van ziekten bij de maskerdragers betreft, moet worden aangenomen dat dit een algemene overweging is, zonder enige precisie in de nadelen die, volgens verzoeker, voor hem zou voortvloeien uit de onmiddellijke uitvoering van de bestreden beslissing. Verzoeker somt in het tweede middel een aantal bijwerkingen van het masker op. Zelfs als rekening zou kunnen worden gehouden met de argumenten in de middelen, die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT