Décision judiciaire de Raad van State, 15 octobre 2020

Date de Résolution15 octobre 2020
JuridictionCassatie
Nature Arrest

De verzoekende partij leidt uit de motivering van het bestreden arrest af dat het Handhavingscollege de wet niet correct heeft toegepast, omdat het zou aannemen dat elke overschrijding van de lozingsnormen hoe dan ook een milieumisdrijf zou uitmaken, ongeacht de oorzaak ervan. Door te stellen dat "een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid volstaat" bevestigt het Handhavingscollege dat er, buiten het geval van opzet, om een milieumisdrijf vast te stellen, sprake moet zijn van gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid (artt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT