Décision judiciaire de Raad van State, 30 septembre 2020

Date de Résolution30 septembre 2020
JuridictionCassatie
Nature Arrest

Bij het bestreden arrest van de RvV van 7 februari 2019 worden verzoekers beroepen tegen een bevel om het grondgebied te verlaten en een beslissing houdende inreisverbod van 25 april 2017 verworpen. Hangende het cassatieberoep bij de RvS wordt verzoeker 6 februari 2020 in het bezit gesteld van een A-kaart, geldig tot 20 januari 2021, dit ingevolge een beslissing van 7 januari 2020 houdende machtiging tot tijdelijk verblijf. Vermits de toelating tot verblijf slechts werd verkregen op grond van een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT