Décision judiciaire de Raad van State, 30 septembre 2020

Date de Résolution30 septembre 2020
JuridictionCassatie
Nature Arrest

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwijst in het bestreden arrest naar 39\/59, § 2, tweede lid, van de vreemdelingenwet en naar de omstandigheid dat verzoekster niet ter terechtzitting is verschenen noch vertegenwoordigd was. Uit die overwegingen blijken duidelijk de motieven waarop de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich steunt om verzoeksters beroep te verwerpen. Op die manier is voldaan aan de vereisten van de in artikel 149 van de Grondwet en artikel 39\/65 van de vreemdelingenwet vervatte jurisdictionele motiveringsplicht als vormvereiste.

Het middel is integraal overgenomen uit het verzoekschrift tot beroep bij de Raad voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT