Décision judiciaire de Raad van State, 14 septembre 2020

Date de Résolution14 septembre 2020
JuridictionUDN
Nature Arrest

De vraag rijst of de vergelijkbaarheid van de offertes in het gedrang is gekomen omwille van de besteksvereiste die aan de inschrijvers overlaat de acceptatiecriteria voor de verwerking van verontreinigde bodemmaterialen op te geven. Het uitgangspunt van de verzoekende partij dat de acceptatiecriteria open en vrij in te vullen zijn, wordt niet bijgevallen. Het bestek stelt een richtwaarde voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT