Vonnis van Raad van State, 24 juni 2020

Datum uitspraak:24 juni 2020
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De beoordeling van opportuniteitskritiek behoort niet tot de bevoegdheid van de RvS, die een wettigheidsrechter is. Het komt de RvS niet toe om, in de plaats van de gemeenteraad, zelf uit te maken hoe de openbare weg het best wordt ingericht en welke infrastructuur er het best wordt in opgenomen.

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 247.878 van 24 juni 2020 in de zaak A. 224.356/X-17.134

In zake : 1. Maria LAUWEREYS 2. Sven WOUTERS 3. Jurgen WOUTERS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Pieter Jongbloet kantoor houdend te 3010 Leuven Oude Diestsesteenweg 13 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de STAD LIER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Cies Gysen kantoor houdend te 2800 Mechelen Antwerpsesteenweg 16-18 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 26 januari 2018, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van de stad Lier van 27 november 2017 houdende de goedkeuring van de wegenisaanleg bij het sociaal woonproject van de Lierse Maatschappij voor Huisvesting voor een terrein aan de Sander De Vosstraat 18 te Lier, kadastraal gekend afdeling 4, sectie B, nr. 478/n.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

X-17.134-1/12

Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een verslag opgesteld.

De verzoekende partijen en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

Met het akkoord van alle partijen is de zaak behandeld overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 „met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken‟.

Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een geschreven, met dit arrest eensluidend, advies neergelegd. Aansluitend is op 13 mei 2020 dit advies via elektronische weg ter kennis van de partijen gebracht, is het debat gesloten en is de zaak in beraad genomen.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3. Verzoekers zijn eigenaar van de panden aan de Sander De Vosstraat 8, 10, 12, 14 en 16 te Lier (hierna: verzoekers‟ panden). Eerste verzoekster woont in het pand op nr. 16. Achter verzoekers‟ panden bevindt zich een gemeenschappelijk garagebouw (hierna: verzoekers‟ garagegebouw). De bewoners van verzoekers‟ panden kunnen toegang nemen tot de garages in verzoekers‟ garagegebouw via een toegangsweg (hierna: de bestaande toegangsweg) die loopt over het terrein aan de Sander De Vosstraat 18, kadastraal gekend afdeling 4, sectie B, nr. 478/n (hierna: het betrokken terrein).

Ter verduidelijking volgt hierna een uittreksel uit de basiskaart van de website geopunt.be, waarop benaderende aanduidingen zijn aangebracht.

X-17.134-2/12

4. Op 20 juni 2017 dient de Lierse Maatschappij voor Huisvesting bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Lier een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in voor een sociaal woonproject op het betrokken terrein. De huisvestingsmaatschappij wil de bestaande gebouwen afbreken en drie gebouwen met 26 wooneenheden en een gemeenschapsruimte oprichten. Het project van de huisvestingsmaatschappij voorziet verder onder meer de aanleg van een nieuwe toegangsweg (hierna: de nieuwe toegangsweg), waarin de bestaande toegangsweg wordt geïncorporeerd.

5. Van 11 augustus tot 9 september 2017 wordt over de aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd.

6.1. Op 27 november 2017 neemt de gemeenteraad van de stad Lier twee besluiten.

6.2. Met het eerste besluit van 27 november 2017 stelt de gemeenteraad van de stad Lier het rooilijnplan van het betrokken perceel vast en verleent hij instemming met de door de Lierse Maatschappij voor Huisvesting

X-17.134-3/12

voorgestelde grondafstand van het binnen de rooilijnen gelegen terreingedeelte (hierna: het rooilijnbesluit). Het rooilijnbesluit wordt niet bestreden.

6.3. Met het tweede besluit van 27 november 2017 keurt de gemeenteraad van de stad Lier de voorgestelde wegenisaanleg goed. Dit is het bestreden besluit, dat onder meer het volgende stelt:

“Het gedeelte achter en naast het voorgebouw A doet dienst als inrit naar de ondergrondse garage en het gedeelte tussen het gebouw en de perceelsgrenzen van de aanpalende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT