Vonnis van Raad van State, 24 juni 2020

Datum uitspraak:24 juni 2020
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Het past, in de specifieke omstandigheden van de zaak, om de kosten ten laste van de verzoekende partijen te leggen. Daar is evenwel geen rechtsplegingsvergoeding bij vermits de verwerende partij niet geacht kan worden een "in het gelijk gestelde partij" te zijn als bedoeld in art. 30\/1, § 1, eerste lid, van de RvS-wet. De onontvankelijkheid te dezen is immers het gevolg van de inwerkingtreding... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 247.885 van 24 juni 2020 in de zaak A. 222.432/X-16.936

In zake: 1. de NV HASSELT IMMO 2. de NV TT IMMO 3. de BVBA SAAR bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Kristof Vanhove kantoor houdend te 3500 Hasselt Herkenrodesingel 8D/2.03 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de STAD HASSELT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Koen Geelen, Wouter Moonen en Nick Parthoens kantoor houdend te 3500 Hasselt

Gouverneur Roppesingel 131 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

de NV IKEA BELGIUM bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Yves Delacroix en Filip De Preter kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 17 juni 2017, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van 20 april 2017 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Hasselt houdende het verlenen van een socio-economische vergunning aan de nv Ikea Belgium voor de

  X-16.936-1/4

  assortimentswijziging van een detailhandel in sport- en vrije tijdsartikelen naar een detailhandel in meubelen en woningdecoratie, onder het embleem “Maisons du Monde”, voor een vestiging gelegen aan het knooppunt van de Biezenstraat en de Runksterdreef te Hasselt.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Bij arrest nr. 239.146 van 19 september 2017 is het verzoek tot tussenkomst van de nv Ikea Belgium ingewilligd en is de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing verworpen.

  De verzoekende partijen hebben een verzoekschrift tot voortzetting van de rechtspleging ingediend.

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

  De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Auditeur Jonas Riemslagh heeft een verslag opgesteld.

  Dat verslag werd aan de verzoekende partijen ter kennis gebracht op 27 december 2019.

  Op 2 maart 2020 heeft de hoofdgriffier, op verzoek van het aangewezen lid van het auditoraat, aan de verzoekende partijen de mededeling ter kennis gebracht, bedoeld in artikel 14quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 „tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State‟.

  X-16.936-2/4

  Er is toepassing...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT