Décision judiciaire de Raad van State, 23 juin 2020

Date de Résolution23 juin 2020
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 247.861 van 23 juni 2020 in de zaak A. 228.787/VII-40.605

In zake : 1. Marcel GYSBRECHTS 2. Maria JOOS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Pieter Jongbloet kantoor houdend te 3010 Leuven Oude Diestsesteenweg 13 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

VAN DE GEMEENTE WOMMELGEM bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Dirk De Keuster kantoor houdend te 2980 Zoersel Handelslei 60 bij wie woonplaats wordt gekozen

Verzoekende partij in tussenkomst :

de BVBA BURCHTHOEVE ‘T WITHOF bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Gregory Verhelst kantoor houdend te 2000 Antwerpen Bouwmeestersstraat 11 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 8 augustus 2019, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-1819-1189 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 9 juli 2019 in de zaak 1718-RvVb-0144-A.

  VII-40.605-1/9

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 29 augustus 2019.

  De verzoekende partijen hebben een toelichtende memorie ingediend.

  De bvba Burchthoeve ‘t Withof heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is voorlopig toegestaan bij beschikking van 5 november 2019. De verzoekende partij in tussenkomst heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 15 juni 2020, om 16 uur.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Joeri Letem, die loco advocaat Pieter Jongbloet verschijnt voor de verzoekende partijen, advocaat Dirk De Keuster die verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Emile Plas, die loco advocaat Gregory Verhelst verschijnt voor de verzoekende partij in tussenkomst, zijn gehoord.

  Eerste auditeur An van den broeck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  VII-40.605-2/9

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Met een besluit van 5 september 2017 beslist het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wommelgem (hierna: college) “om de aparte woning met apart huisnummer op een perceel gelegen te 2160 Wommelgem, Oelegemsteenweg 10, met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummer 128G, niet op te nemen als ‘vergund geacht’ in het vergunningenregister’”.

  3.2. Het bestreden arrest verwerpt de vordering van de verzoekende partijen tot vernietiging van de registratiebeslissing van het college.

  IV. Regelmatigheid van de rechtspleging

  4.1. Artikel 26 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT