Vonnis van Raad van State, 23 juni 2020

Datum uitspraak:23 juni 2020
Jurisdictie:Cassatie
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Uit art. 11.4.1 van het inrichtingsbesluit blijkt dat para-agrarische bedrijven kunnen worden toegelaten in agrarisch gebied. Bij ontstentenis van nadere omschrijving ter zake, moet deze term in zijn spraakgebruikelijke betekenis worden begrepen. Daaronder moet worden verstaan bedrijven waarvan de activiteit onmiddellijk bij de landbouw in de ruime zin aansluit en erop afgestemd is. De RvVb gaat... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 247.860 van 23 juni 2020 in de zaak A. 227.810/VII-40.524

In zake : 1. Yves LAURIER 2. Francine VAN EYKEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Menno Meeldijk kantoor houdend te 1980 Zemst Schoolstraat 75 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD

VAN VLAAMS-BRABANT

Tussenkomende partij :

de BVBA ACOS EVENTS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Johan Vanstipelen kantoor houdend te 3000 Leuven Justus Lipsiusstraat 24 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 4 april 2019, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-1819-0632 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 19 februari 2019 in de zaak 1617-RvVb-0651-A.

  VII-40.524-1/9

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 9 mei 2019.

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

  De bvba Acos Events heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 18 september 2019. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State.

  De verzoekende partijen hebben een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 15 juni 2020, om 14 uur.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Menno Meeldijk, die verschijnt voor de verzoekende partijen en advocaat Johan Vanstipelen, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur An van den broeck heeft een met dit arrest andersluidend advies gegeven.

  VII-40.524-2/9

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Met een besluit van 9 februari 2017 verleent de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant (hierna: deputatie) aan de bvba ACOS Events een stedenbouwkundige vergunning “voor de regularisatie van een paardenhouderij: carport, cafetaria, paardenpiste, wijziging reliëf, schuilhok, bergplaats, paardenstallen en verharding”.

  3.2. Het bestreden arrest verwerpt de vordering van de verzoekende partijen tot vernietiging van de vergunningsbeslissing van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT