Décision judiciaire de Raad van State, 27 mai 2020

Date de Résolution27 mai 2020
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 247.659 van 27 mei 2020 in de zaak A. 230.623/X-17.711

In zake: 1. de NV BUCOMAT 2. de BV BELGIAN SEED COMPANY 3. de NV O.H.E. bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jan Beleyn en Merlijn De Rechter kantoor houdend te 8500 Kortrijk Beneluxpark 27B bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Tussenkomende partij:

de GEMEENTE KLUISBERGEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Willem Cheyns kantoor houdend te 9700 Oudenaarde Kerkgate 19 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 12 mei 2020, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van het besluit van de deputatie van de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen van 23 april 2020 tot goedkeuring van de visienota en de structuurschets voor het gebied „Ruien-Centraal‟ te Kluisbergen, “in het bijzonder” in zoverre daarin bepaald wordt dat vergunningsaanvragen getoetst zullen worden aan deze visienota en structuurschets.

X-17.711-1/18

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

De gemeente Kluisbergen heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend.

De partijen zijn overeenkomstig artikel 16, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 5 december 1991 „tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State‟ door de wnd. voorzitter van de Xe Kamer te zijnen huize bijeen geroepen voor een virtuele terechtzitting via Skype, die heeft plaatsgevonden op dinsdag 19 mei 2020, om 10 u. Zoals op de website van de Raad van State aangekondigd, konden ook derden, op hun aanvraag, de zitting bijwonen.

Staatsraad Jan Clement heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Jan Beleyn, die verschijnt voor de verzoekende partijen, jurist Johan Klokocka, die verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Willem Cheyns, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Pierrot T‟Kindt heeft een met dit arrest andersluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

X-17.711-2/18

III. Feiten

3. Eerste en tweede verzoeksters zijn actief als invoerder, distributeur en producent binnen de tuinsector. Verzoeksters beogen de bouw en de exploitatie van een inrichting voor de opslag van kunstmest, zaden en plantgoed, kunststoffenvoorwerpen en diverse artikelen voor tuincentra en het afvullen van zakken met zaad. Daartoe verwerven zij eind 2019 een terrein te Ruien (Kluisbergen), Herpelgem 13 (hierna: verzoeksters‟ terrein). Verzoeksters‟ terrein is gelegen binnen een op het bij koninklijk besluit van 24 februari 1977 vastgestelde gewestplan Oudenaarde, langs de Schelde, ingetekende zone voor milieubelastende industrieën (paars ingekleurd, met Romeinse cijfer II). Ter verduidelijking volgt hierna een uittreksel uit dit gewestplan, waarop benaderende aanduidingen zijn aangebracht.

X-17.711-3/18

4. Op 20 november 2019 verleent het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kluisbergen aan verzoeksters de omgevingsvergunning voor de inrichting op hun terrein.

5. Op 3 januari 2020 wordt door een derde tegen de laatstgenoemde vergunning administratief beroep ingesteld bij de deputatie van de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen (hierna: de deputatie).

6. Op 14 april 2020 adviseren de provinciale deskundigen Milieu en Ruimte om in beroep de door verzoeksters gevraagde vergunning te weigeren (hierna: het ongunstig advies van de provinciale deskundigen van 14 april 2020). In dit advies wordt onder meer het volgende gesteld:

“In subsidiaire orde dient te worden vastgesteld dat de gemeente Kluisbergen een omgevingsvergunning heeft verleend zonder voorafgaandelijke beslissing van de stuurgroep van het brownfield dat deze aanvraag passend zou zijn.

Nochtans staat duidelijk in het bronwfieldconvenant ingeschreven dat anticipatieve ontwikkelingen enkel kunnen na goedkeuring binnen de stuurgroep. De gemeente beging hiermee een inbreuk op de afspraken van het brownfieldconvenant.

Bovendien moeten ze passend zijn binnen de opmaak van het PRUP. Deze aanvraag is hierbij niet passend. Volgens de huidige structuurschets (januari 2020) Ruien Centraal (vormt visie voor PRUP) is de bouwplaats gelegen binnen de zone B2 „strategische zone voor energieproductie, -opslag en omslag‟. Deze zone wordt voorbehouden voor energiegerelateerde activiteiten (zoals batterijopslag, waterstofproductie, gasproductie, elektriciteitscentrale (gas, waterstof, biomassa,wind, pv) in het kader van de transitie naar een klimaatneutraliteit. Deze zone past binnen de uitbouw van een E-HUBt dat door de provincie Oost-Vlaanderen getrokken wordt.

Artikel 4.3.1, § 2 VCRO stelt: ‘§ 2. De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van volgende beginselen:

[…] 2° het vergunningverlenende bestuursorgaan […] kan ook de volgende aspecten in rekening brengen: a) beleidsmatig gewenste ontwikkelingen […]’

X-17.711-4/18

Aangezien de aanvraag niet in overeenstemming is met de visie van de provincie om op die plaats in te zetten op energieproductie, -opslag en -omslag, welke zal worden vertaald in het PRUP, dient de aanvraag ook om deze reden te worden geweigerd.”

7. Op 21 april 2020 bespreekt de provinciale omgevings- vergunningscommissie de door verzoeksters gevraagde vergunning onder meer als volgt:

“Ter zitting licht de voorzitter de adviezen toe. Hij stelt dat de aanvraag op stedenbouwkundig vlak ongunstig geadviseerd werd omwille van de strijdigheid met de gewestplanbestemming en met het brownfieldconvenant.

De provinciale deskundige ruimte merkt op dat dit niet helemaal correct is; het gaat eigenlijk om een strijdigheid met de structuurschets ipv het brownfieldconvenant”.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie beslist het dossier uit te stellen naar een latere zitting.

8.1. Op 23 april 2020 neemt de deputatie het bestreden besluit, waarin zij voor het gebied „Ruien-Centraal‟ te Kluisbergen “akkoord [gaat] met [de] visienota als basis voor [de] doorstart van het planvormingsproces, voor opportuniteitsbeoordelingen van vergunningsdossiers en voor verdere besprekingen”.

8.2. De bij het bestreden besluit horende “nota aan de Deputatie” stelt:

“A: lnleiding

De dienst Ruimtelijke planning legt een visienota voor ter goedkeuring aan uw college voor de site „Ruien Centraal‟. Ze wenst deze visienota na goedkeuring te gebruiken als basis voor een doorstart van het proces tot opmaak van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT