Décision judiciaire de Raad van State, 6 février 2020

Date de Résolution 6 février 2020
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 246.970 van 6 februari 2020 in de zaak A. 228.129/VII-40.548

In zake : 1. Rodolphe DE LIEDEKERKE 2. Jacques DE LIEDEKERKE 3. Marleen DEROM 4. Wim VANDER HULST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Thomas Eyskens en Sebastiaan De Meue kantoor houdend te 1000 Brussel Bischoffsheimlaan 33 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 16 mei 2019, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-1819-0792 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 2 april 2019 in de zaak 1718-RvVb-0332-A.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 4 juli 2019.

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

  VII-40.548-1/7

  ‡AGCUKEIAC-BEAHBCV‡

  Eerste auditeur An Van Den Broeck heeft een verslag opgesteld.

  De verzoekende partijen hebben een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 9 januari 2019.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Sebastiaan De Meue, die verschijnt voor de verzoekende partijen, is gehoord.

  Eerste auditeur An Van Den Broeck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Met een besluit van 12 oktober 2017 verleent de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant (hierna: deputatie) een stedenbouwkundige vergunning aan de aanvrager “voor het bouwen van 20 nieuwe appartementen met ondergrondse parkeergarage”.

 4. Het bestreden arrest verwerpt het eerste middel van de verzoekende partijen, verklaart hun tweede en derde middel gegrond en vernietigt de vergunningsbeslissing van de deputatie.

  VII-40.548-2/7

  ‡AGCUKEIAC-BEAHBCV‡

  IV. Regelmatigheid van de rechtspleging

  5. De verzoekende partijen hebben een verzoek tot voortzetting ingediend waarin een repliek wordt gegeven op het auditoraatsverslag. Het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT