Décision judiciaire de Raad van State, 30 janvier 2020

Date de Résolution30 janvier 2020
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 246.894 van 30 januari 2020 in de zaak A. 228.387/VII-40.575

In zake : de DEPUTATIE VAN DE

PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jo Goethals kantoor houdend te 8800 Roeselare

Kwadestraat 151, bus 41 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

Francis DESCAMPS

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 14 juni 2019, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-1819-0965 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 7 mei 2019 in de zaak 1718-RvVb-0287-SA.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 4 juli 2019.

  De verzoekende partij heeft een toelichtende memorie ingediend.

  Eerste auditeur Tom De Waele heeft een verslag opgesteld.

  VII-40.575-1/7

  ‡DABUJEFAC-BEAFIFT‡

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 9 januari 2020.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Jo Goethals, die verschijnt voor de verzoekende partij, is gehoord.

  Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Met een besluit van 9 februari 2017 verleent de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen (hierna: deputatie) een stedenbouwkundige vergunning aan de aanvragers “voor het bouwen van een meergezinswoning en garages na afbraak van de bestaande toestand”.

 4. Op vordering van Francis Descamps beveelt de RvVb bij arrest nr. RvVb/S/1718/0119 van 3 oktober 2017 de schorsing van de tenuitvoerlegging van voormelde vergunningsbeslissing van 9 februari 2017.

 5. Met een besluit van 26 oktober 2017 trekt de deputatie de geschorste vergunningsbeslissing van 9 februari 2017 in en verleent zij aan de aanvragers opnieuw een stedenbouwkundige vergunning “voor het bouwen van een meergezinswoning en garages na afbraak van de bestaande toestand”.

  VII-40.575-2/7

  ‡DABUJEFAC-BEAFIFT‡

  6. De RvVb heropent bij arrest nr. RvVb-A-1819-0542 van 29 januari 2019 het debat over de vordering van Francis Descamps tot vernietiging van de vergunningsbeslissing van 26 oktober 2017.

  De RvVb beslist dat de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT