Vonnis van Raad van State, January 16, 2020

Datum uitspraak:2020/01/16
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Wanneer zij de afwijkingsregeling van art. 5.6.7, § 1, eerste lid, VCRO wenst toe te passen, dient de vergunningverlenende overheid zelf te onderzoeken of de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad. Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met de ordening in de onmiddellijke omgeving. Deze... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 246.650 van 16 januari 2020 in de zaak A. 218.919/VII-39.644

In zake : de GEMEENTE EVERGEM bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Sven Boullart kantoor houdend te 9000 Gent Voskenslaan 419 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN OOST-VLAANDEREN

Tussenkomende partij : de NV STORM MANAGEMENT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jan Roggen en Jannick Poets kantoor houdend te 3500 Hasselt Kempische Steenweg 303, bus 40 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 4 april 2016, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 28 januari 2016 waarbij het bestuurlijk beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Evergem van 24 augustus 2015, houdende de weigering aan de nv Storm Management van de milieuvergunning voor het exploiteren van een windturbine, gelegen aan de Jacques Paryslaan te Evergem, gegrond wordt verklaard, de beroepen beslissing wordt opgeheven en aan de nv Storm Management de gevraagde vergunning wordt verleend.

  VII-39.644-1/16

  ‡BGBUJBGAE-BEACDHQ‡

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  De tussenkomende partij heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 30 mei 2016. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft een verslag opgesteld.

  De verwerende partij en de tussenkomende partij hebben een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verzoekende partij heeft een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 19 december 2019.

  Staatsraad Peter Sourbron heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Benjamin d‟Hollander, die loco advocaat Sven Boullart verschijnt voor de verzoekende partij, jurist Christophe Wille, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Jannick Poets, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  VII-39.644-2/16

  ‡BGBUJBGAE-BEACDHQ‡

  III. Feiten

  3.1. Op 8 juni 2015 wordt een door de nv Storm Management ingediende milieuvergunningsaanvraag voor het exploiteren van een windturbine aan de Jacques Paryslaan te Evergem ontvankelijk en volledig verklaard.

  3.2. Bij besluit van 24 augustus 2015 weigert het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Evergem de gevraagde vergunning op grond van de volgende motieven:

  “Gelet op het ongunstig advies van de stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 18/07/2015 dat luidt: [...]

  Voorliggende aanvraag betreft het plaatsen van een windturbine, de aanleg van de bijhorende infrastructuur en de aanpassing van het openbaar domein. Voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning met nieuwe verkeerswegen, de tracéwijziging, verbreding, aanpassing of opheffing van wegenis dient voorafgaand aan de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning waarin de aanleg van openbare wegenis is voorzien een beslissing genomen worden door de gemeenteraad die ter zake de volheid van bevoegdheid heeft. Dergelijke beslissing ontbreekt in dit dossier en vormt een juridische belemmering voor het eventueel verlenen van de stedenbouwkundige vergunning. Daarnaast betreft het hier een solitaire windturbine die gebouwd wordt binnen een open, ongeschonden agrarisch gebied zodat de geplande windturbine aanleiding geeft tot een problematische landschappelijk inpassing. Bijkomend is het college van burgemeester en schepenen van oordeel dat windturbines eerst in de prioritaire zones dienen gebouwd.

  Algemene conclusie

  Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag niet in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

  Gelet op het ongunstig advies geformuleerd door het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 28/07/2015 met betrekking tot de aanvraag stedenbouwkundige vergunningen voor het oprichten van een winturbine met bijhorende infrastructuur, bijhorend kabeltracé, snoeien van bomen, installeren van houten poort, werfbord [...]

  Gelet op het ongunstig advies van de gemeentelijke dienst gelast met het onderzoek en de behandeling van milieudossiers d.d. 16/08/2015, gezien het ontbreken van een totale visie voor de inplanting van mogelijks meerdere windturbines langs de J. Paryslaan en het feit dat intussen een milieuvergunningsaanvraag voor een tweede „solitaire‟ windturbine is aangevraagd en vergund langs de J. Paryslaan op grondgebied Zelzate,

  VII-39.644-3/16

  ‡BGBUJBGAE-BEACDHQ‡

  bijgevolg de mogelijkheid bestaat dat er een derde en vierde windturbine nog bijkomend, individueel, worden aangevraagd en op die wijze wordt ontkomen aan de verplichting om een klasse 1 procedure te starten voor het geheel van de windturbines samen; [...]

  De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de m.e.r.-screening (B.S. 20 april 2012).

  De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het verslag blijkt.

  Overwegende dat het ongunstige advies van [de] Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar van 18/07/2015, en het ongunstig advies van de gemeentelijke dienst gelast met het onderzoek en de behandeling van milieudossiers d.d. 16/08/2015, in aanmerking worden genomen”.

  3.3. Tegen deze beslissing stelt de nv Storm Management bestuurlijk beroep in bij de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen.

  3.4. In het kader van de beroepsprocedure brengen de afdeling Milieuvergunningen, de provinciale milieudeskundige en de Provinciale Milieuvergunningscommissie een gunstig advies uit.

  3.5. Met een besluit van 28 januari 2016 willigt de deputatie het beroep in, heft ze de beroepen collegebeslissing op en verleent ze de gevraagde milieuvergunning.

  Dit is de bestreden beslissing waarvan de voor de beoordeling van de zaak relevante motieven als volgt luiden:

  “Planologische aspecten

  De windturbine uit voorliggende aanvraag wordt ingeplant in het agrarisch gebied ten noorden van de R4 tussen Ertvelde en Zelzate, en meer bepaald tussen de Engelenhof en de Ter Looverendreef.

  De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een hoofdzakelijk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT