Décision judiciaire de Raad van State, 16 janvier 2020

Date de Résolution16 janvier 2020
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 246.651 van 16 januari 2020 in de zaak A. 222.321/VII-40.003

In zake : de STAD LANDEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jan Roggen en Jannick Poets kantoor houdend te 3500 Hasselt Kempische Steenweg 303, bus 40 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Staelens kantoor houdend te 8000 Brugge Gerard Davidstraat 46, bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 2 juni 2017, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 27 maart 2017 waarbij het bestuurlijk beroep tegen de beslissing van de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 10 juli 2008, houdende de weigering aan de bvba Vollon van de milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor grond- en afbraakwerken, gelegen aan de Kraanbeekstraat te Landen, gegrond wordt verklaard, de beroepen beslissing wordt opgeheven en de gevraagde vergunning onder voorwaarden wordt verleend.

  VII-40.003-1/25

  ‡BGBUJBFEF-BEACDGQ‡

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur Ronny Vercruyssen heeft een verslag opgesteld.

  De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verwerende partij heeft een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 19 december 2019.

  Staatsraad Peter Sourbron heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Jannick Poets, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Bart Staelens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Ronny Vercruyssen heeft een met dit arrest andersluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Op 29 januari 2008 dient de bvba Vollon bij de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant een aanvraag in voor het exploiteren van een

  VII-40.003-2/25

  ‡BGBUJBFEF-BEACDGQ‡

  inrichting voor grond- en afbraakwerken, gelegen aan de Kraanbeekstraat te Landen.

  De betrokken site is volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan Tienen-Landen gelegen in industriegebied.

  De aanvraag strekt tot de herlokalisatie van een gelijkaardige inrichting die de bvba Vollon exploiteert te Willebringen.

  3.2. Bij besluit van 10 juli 2008 weigert de deputatie de gevraagde milieuvergunning. De deputatie is van oordeel dat de geplande exploitatie milieutechnisch niet aanvaard kan worden wegens de ligging ervan in een overwegend open landbouwgebied en wegens de intensiteit van de breekactiviteiten.

  3.3. Tegen deze beslissing stelt de bvba Vollon beroep in bij de bevoegde Vlaamse minister.

  3.4. Met een besluit van 23 februari 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur wordt het beroep gegrond verklaard, wordt de beroepen beslissing opgeheven en wordt de gevraagde milieuvergunning verleend met oplegging van een aantal bijzondere vergunningsvoorwaarden.

  3.5. Bij arrest nr. 223.045 van 28 maart 2013 vernietigt de Raad van State de vergunningsbeslissing van 23 februari 2009.

  3.6. Ingevolge dit vernietigingsarrest wordt de beroepsprocedure hernomen en neemt de bevoegde Vlaamse minister op 29 november 2013 een nieuwe beslissing waarbij het beroep gegrond wordt verklaard en de gevraagde milieuvergunning wordt verleend met oplegging van een aantal bijzondere vergunningsvoorwaarden.

  VII-40.003-3/25

  ‡BGBUJBFEF-BEACDGQ‡

  3.7. Op 17 juli 2014 trekt de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur het voormelde besluit van 29 november 2013 in. Tegelijk doet zij opnieuw uitspaak over het beroep ingesteld tegen het deputatiebesluit van 10 juli 2008: het beroep van de bvba Vollon wordt andermaal gegrond verklaard en de gevraagde milieuvergunning wordt verleend mits naleving van een aantal bijzondere voorwaarden.

  3.8. Het ministerieel besluit van 17 juli 2014 wordt op zijn beurt door de Raad van State vernietigd bij arrest nr. 236.192 van 20 oktober 2016.

  3.9. Opnieuw wordt de beroepsprocedure tegen de in eerste aanleg genomen beslissing over de milieuvergunningsaanvraag hernomen. In dat kader brengen Ruimte Vlaanderen, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij, de afdeling Milieuvergunningen en de Gewestelijke Milieuvergunninscommissie een (voorwaardelijk) gunstig advies uit.

  3.10. Op 27 maart 2017 neemt de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw het thans bestreden besluit: het bestuurlijk beroep van de bvba Vollon wordt gegrond verklaard en de gevraagde vergunning voor het exploiteren van een inrichting voor grond- en afbraakwerken wordt verleend.

  Het bestreden besluit steunt op de volgende motieven:

  “Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage II bij Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (MER-richtlijn), meer bepaald in de categorie 11b „installaties voor de verwijdering van afval‟; dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

  Overwegende dat de beoogde vergunning meer bepaald betrekking heeft op volgende activiteiten:

  - opslag en mechanisch behandelen van beton- en mengpuin; - opslag, sorteren en mechanisch behandelen van bouw- en sloopafval; - opslag, sorteren en hakselen van groenhoutafval;

  VII-40.003-4/25

  ‡BGBUJBFEF-BEACDGQ‡

  ‡BGBUJBFEF-BEACDGQ‡

  - opslag van niet verontreinigde uitgegraven bodem, gezeefde grond, zand en teelaarde;

  Overwegende dat het bedrijf aan één zijde grenst aan het veevoederbedrijf AVEVE en verder omgeven is door agrarisch gebied; dat in een straal van 100 meter rondom de perceelgrenzen geen woningen zijn gelegen; dat de dichtstbijzijnde woning langs de spoorlijn aan de Kraanbeekstraat op circa 150 meter van de perceelgrens en op een afstand van ongeveer 360 meter van de inplanting van de breekinstallatie ligt; dat deze woning zich ten zuidoosten van de inrichting bevindt; dat de woonkern Ezemaal op circa 450 meter ten noordoosten gelegen is;

  Overwegende dat uit de geluidsstudie die is gevoegd bij de aanvraag, blijkt dat de geluidsnormen kunnen gehaald worden mits de door de exploitant aangegeven milderende maatregelen getroffen worden; dat een maximum van zes breeksessies per jaar moet volstaan voor de huidige activiteiten; dat uit de aanvraag blijkt dat een breeksessie ongeveer vijf dagen in beslag neemt; dat er bijgevolg geen aanzienlijke effecten zullen zijn;

  Overwegende dat bijgevolg het specifiek geluid veroorzaakt door de nieuwe inrichting ter hoogte van de dichtstbijzijnde woning bijkomend zal afnemen van 45 dB(A) naar 42 dB(A):

  Overwegende dat het bedrijf de volgende preventieve maatregelen voorziet om de stofhinder te beperken:

  - alle oppervlakken die bereden worden, zijn verhard; - om stofverspreiding tegen te gaan wordt er een talud met een groenscherm voorzien voor de afscherming van de ruilverkavelingsweg en het achterliggende landbouwgebied; - de sortering en de opslag van de verschillende fracties van het bouw- en sloopafval zal binnen gebeuren; de aangevoerde containers met bouw- en sloopafval zijn steeds afgedekt indien ze verstuivende stoffen bevatten; - er wordt een vernevelingsinstallatie voorzien om stofverspreiding tegen te gaan tijdens het breken;

  Overwegende dat alleen grond die voldoet aan bijlage V van het VLAREBO, zal aanvaard worden;

  Overwegende dat om vervuiling van de openbare weg door voertuigen tegen te gaan, de wielen gereinigd worden in de wasstraat vooraleer ze het bedrijfsterrein verlaten;

  Overwegende dat de exploitant langs drie wegen weg kan rijden van de site, namelijk de Kraanbeekstraat richting Ezemaal, de Ezemaalstraat richting Meer (Goetsenhoven) en de Hooibout richting Tienen; dat de Kraanbeekstraat en de Hooibout eenvaksbanen zijn; dat richting Meer de spoorweg Luik-Brussel moet worden overgestoken en dat het transport via een tweevaksbaan (Ezemaalstraat) kan rijden; dat het zou gaan over slechts 1,17 aanvoervrachten per werkdag en 1,30 afvoervrachten per werkdag of in totaal 2,47 vrachten per werkdag; dat er momenteel mesttransporten (2,08 per dag) voor een andere exploitant gebeuren langs dezelfde wegen; dat deze transporten zullen wegvallen wanneer de aangevraagde inrichting zal uitgebaat worden; dat de activiteiten van de exploitant bijgevolg slechts in heel beperkte mate bijkomend verkeer zullen genereren; dat langs de Ezemaalstraat enkele woningen gelegen zijn; dat er ter

  VII-40.003-5/25

  ‡BGBUJBFEF-BEACDGQ‡

  plaatse slechts weinig verkeer is; dat de site voldoende ontsloten is voor het transport afkomstig van de aangevraagde inrichting;

  Overwegende dat de opslag van het verhakselde snoeihout beperkt is tot maximum twee maanden en het teveel zal afgevoerd worden naar een vergunde composteringsinstallatie; dat de overige grondstoffen en afvalstoffen die buiten worden opgeslagen, inert en geurloos zijn; dat rekening houdend met de voormelde overwegingen en de afstand tot de bewoning er geen geurhinder zal zijn;

  Overwegende dat er slechts een lozing van 0,1 m³/u, 0,2 m³/d en 30 m³/j huishoudelijk afvalwater en 0,2 m³/u, 1,8 m³/d en 450 m³/j bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater wordt aangevraagd; dat het bedrijfsafvalwater via een KWS-scheider met coalescentiefilter zal worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT