Vonnis van Raad van State, 25 oktober 2019

Datum uitspraak:25 oktober 2019
Jurisdictie:Schorsing
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De verzoekende partijen maken niet duidelijk in welk opzicht de bestreden beslissing "voor heel wat projectonderdelen [...] rechtstreeks [kan] leiden tot belangrijke werken [die] de eigendom van verzoeker in bijzondere mate aantasten". Zij verduidelijken niet in het minst welke "projectonderdelen" en welke "werken" zij precies bedoelen. Evenmin lichten de verzoekende partijen hun plannen met... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 245.926 van 25 oktober 2019 in de zaak A. 228.474/X-17.537.

In zake : 1. de NV R.D.B. 2. Roger DE MAREZ 3. Agnes BOSSUYT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Koenraad Degroote kantoor houdend te 8720 Dentergem (Wakken) Markegemstraat 88 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Staelens kantoor houdend te 8000 Brugge Stockhouderskasteel

Gerard Davidstraat 46 bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

de NV AQUAFIN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Erika Rentmeesters kantoor houdend te 9100 Sint-Niklaas Vijfstraten 57 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 26 juni 2019, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van 5 april 2019 van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw waarbij de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de stad Roeselare van openbaar nut wordt verklaard.

X-17.537-1/7

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een verslag opgesteld.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2019.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Koenraad Degroote, die verschijnt voor de verzoekende partijen, advocaat Samuel Mens, die loco advocaat Bart Staelens verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Erika Rentmeesters, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De verzoekende partijen stellen eigenaar te zijn van percelen grond, gelegen aan de Oude Zilverbergstraat te Roeselare.

3.2. De nv Aquafin is belast met de opdracht om te Roeselare het bestaande gemengde rioleringsstelsel in de Oude Zilverbergstraat en langs de gewestweg (tevens ringweg) N36 te ontlasten door op een viertal locaties hemelwaterinlaten af te koppelen, en dat water op te vangen en om te leiden in

X-17.537-2/7

‡CFKTICIAF-BDJCHGV‡

‡CFKTICIAF-BD...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT