Vonnis van Raad van State, 24 oktober 2019

Datum uitspraak:24 oktober 2019
Jurisdictie:Cassatie
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De in art. 4.2.3 VCRO bedoelde lijst van de Vlaamse Regering (van van vergunning vrijgestelde handelingen) betreft onder meer de in art. 4.2.1 VCRO bedoelde handelingen met een geringe ruimtelijke impact dan wel (stedenbouwkundige) handelingen die erin worden opgenomen door de Vlaamse Regering rekeninghoudend met hun ruimtelijke impact omwille van hun omvang, aard of ligging. Het bestreden arrest ... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 245.924 van 24 oktober 2019 in de zaak A. 227.978/VII-40.533.

In zake : de BVBA MCW bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Laurens Storms kantoor houdend te 3110 Rotselaar Echostraat 8 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD

VAN VLAAMS-BRABANT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Michel van Dievoet kantoor houdend te 1000 Brussel Wolstraat 56 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 17 april 2019, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-1819-0684 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 5 maart 2019 in de zaak 1718-RvVb-0221-A.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Een beschikking van 6 juni 2019 verklaart het cassatieberoep toelaatbaar.

  VII-40.533-1/6

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 17 oktober 2019.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Laurens Storms, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Michel van Dievoet, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3. Met een besluit van 21 september 2017 weigert de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant (hierna: deputatie) aan de verzoekende partij een stedenbouwkundige vergunning te verlenen “voor het opsplitsen van een handelszaak op het gelijkvloers in 2 handelszaken via de plaatsing van een niet-dragende scheidingsmuur”.

  VII-40.533-2/6

  4. Het bestreden arrest verwerpt de vordering van de verzoekende partij tot vernietiging van de vergunningsbeslissing van de deputatie.

  IV. Onderzoek van het middel

  Standpunt van de verzoekende partij

  5. De verzoekende partij voert de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT