Vonnis van Raad van State, 22 oktober 2019

Datum uitspraak:22 oktober 2019
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Een "planologische regularisatie" middels een gemeentelijk RUP is niet a priori onwettig, op voorwaarde dat een deugdelijke ruimtelijke afweging overeenkomstig art. 1.1.4 VCRO aan het plan ten grondslag ligt. De verzoekende partijen tonen in hun verzoekschrift niet aan dat dit laatste te dezen niet het geval zou zijn.

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 245.859 van 22 oktober 2019 in de zaak A. 221.337/X-16.848.

In zake : 1. Danny CRAEYNEST 2. de BVBA CRAEYNEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Pieter-Jan Defoort en Saartje Spriet kantoor houdend te 8020 Oostkamp Hertsbergsestraat 4 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de STAD HARELBEKE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Eva Roels kantoor houdend te 8500 Kortrijk Spinnerijstraat 99/22 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

de NV GKC bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Van Heuven en Leandra Decuyper kantoor houdend te 8500 Kortrijk

Beneluxpark 27B bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 27 januari 2017, strekt tot de nietigverklaring van “het besluit van 12 september 2016 van de gemeenteraad van de gemeente Harelbeke houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan „Activiteitenkorrels N50‟” en van “het besluit van 23 mei 2016 van de gemeenteraad van de gemeente Harelbeke tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan „Activiteitenkorrels N50‟”.

X-16.848-1/18

‡CCKTOECCC-BDJBIGQ‡

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

De NV GKC heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 5 mei 2017. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een verslag opgesteld.

De verwerende partij, de tussenkomende partij en de verzoekende partijen hebben een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2019.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Saartje Spriet, die verschijnt voor de verzoekende partijen, advocaat Aurora Hoet, die loco advocaat Eva Roels verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Roel Meeus, die loco advocaten Dirk Van Heuven en Leandra Decuyper verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

X-16.848-2/18

‡CCKTOECCC-BDJBIGQ‡

III. Feiten

3.1. De tussenkomende partij is uitbater van de parenclub “Acanthus”, gelegen aan de Brugsesteenweg 24B te Harelbeke. Het gebouwencomplex is volgens de bestemmingsvoorschriften van het bij koninklijk besluit van 4 november 1977 vastgestelde gewestplan Kortrijk gelegen in agrarisch gebied.

3.2. Oorspronkelijk maakten de kwestieuze gebouwen deel uit van een serrebedrijf, waarvan ze in 1988 werden afgesplitst, en dat thans het tuincentrum “Holvoet” uitmaakt, dat naast de uitbating van de tussenkomende partij is gelegen. Ook de bestemmingswijziging van de gebouwen naar horecabedrijf dateert van deze periode.

3.3. Op 22 oktober 2013 verleent het college van burgemeester en schepenen van de stad Harelbeke aan de tussenkomende partij een planologisch attest, evenwel “enkel voor de bestendiging van de vergunde delen van het bedrijf”. Met zijn arrest nr. 231.160 van 8 mei 2015 verwerpt de Raad van State het beroep van de tussenkomende partij tegen deze beslissing.

3.4. Op 12 mei 2015 verleent het college van burgemeester en schepenen van de stad Harelbeke aan de tussenkomende partij een stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van een verbindingsgebouw tussen het hoofdgebouw en een bijgebouw van het kwestieuze complex. Aan die regularisatie is – om binnen het bestaande vergunde volume te blijven – de sloop gekoppeld van een aantal andere gebouwen en constructies, zoals een deel van het toegangsgebouw, het rokerslokaal, een bergplaats voor drank, een terras in bankirai, een buitensauna, een bergplaats/wassalon en een bergplaats voor buitenverwarmers.

3.5. Reeds in 2006 beslist de verwerende partij om een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor de zogenaamde “activiteitenkorrels” langs de gewestweg N50 op haar grondgebied. Daarbij ligt

X-16.848-3/18

‡CCKTOECCC-BDJBIGQ‡

de bedoeling voor om meer structuur en samenhang in het gebied te brengen, en een aantal bestaande disfuncties “uit te klaren”, door onder meer over een aantal ontstane zonevreemde situaties te beslissen, toekomstige bouwmogelijkheden vast te leggen, en de vermenging van functies in de “korrels” te regelen. Deze planopmaakprocedure blijkt evenwel stil te vallen, tot de verwerende partij in 2014 de draad terug opneemt, in het licht van het aan de tussenkomende partij verleende planologisch attest en “de evolutie in een aantal bouwvergunningsdossiers”.

3.6. De verwerende partij maakt een voorontwerp van gemeentelijk RUP “Activiteitenkorrels N50” (hierna: het gemeentelijk RUP) op, waarover op 14 november 2014 een plenaire vergadering wordt georganiseerd.

3.7. Op 19 oktober 2015 stelt de gemeenteraad van de verwerende partij het ontwerp van het gemeentelijk RUP voorlopig vast.

De terreinen van de tussenkomende partij behoren volgens dit ontwerp tot de “activiteitenkorrel zuid” en worden naar een „zone voor horeca en wonen‟ herbestemd.

3.8. Tijdens het openbaar onderzoek dat over het ontwerp van gemeentelijk RUP wordt georganiseerd, dienen onder anderen de verzoekende partijen een bezwaarschrift in.

3.9. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de stad Harelbeke (hierna: de Gecoro) verleent op 10 februari 2016 een advies.

3.10. Op 23 mei 2016 stelt de gemeenteraad van de stad Harelbeke het gemeentelijk RUP definitief vast.

3.11. Met een besluit van 7 juli 2016 schorst de deputatie van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk RUP voor wat de site van het tuincentrum Holvoet betreft.

X-16.848-4/18

‡CCKTOECCC-BDJBIGQ‡

3.12. Met een besluit van 12 september 2016 stelt de gemeenteraad van de stad Harelbeke het gemeentelijk RUP opnieuw definitief vast, met weglating van de site Holvoet en de daarop betrekking hebbende stedenbouwkundige voorschriften.

IV. Onderzoek van de middelen

A. Eerste middel

Uiteenzetting van het middel

4.1. De verzoekende partijen roepen in een eerste middel de schending in van artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: de VCRO), van “de regels betreffende het openbaar onderzoek”, en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het materiëlemotiverings-, zorgvuldigheids-, redelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel.

De verzoekende partijen zetten uiteen dat uit de door hen geschetste vergunningenhistoriek blijkt dat het bijgebouw nr. 3 op de “Acanthus”-site niet is vergund, terwijl kennelijk steeds het omgekeerde werd aangenomen. Minstens wordt volgens de verzoekende partijen “de indruk gewekt” dat het betreffende bijgebouw vergund is. In hun bezwaarschrift hebben zij nochtans het tegendeel doen gelden, maar de Gecoro heeft dit bezwaar “niet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT