Décision judiciaire de Raad van State, 15 octobre 2019

Date de Résolution15 octobre 2019
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 245.753 van 15 oktober 2019 in de zaak A. 228.702/VII-40.593

In zake : de NV van publiek recht, de VLAAMSE WATERWEG bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Barteld Schutyser kantoor houdend te 1050 Brussel

Louizalaan 99 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Patrick Devers kantoor houdend te 9000 Gent Kouter 71-72 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

Patrick VAN DAELE wonende te 9250 Waasmunster Neerstraat 212

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 26 juli 2019, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie van 26 juni 2019 waarbij het beroepsschrift van Patrick Van Daele ontvankelijk en gegrond wordt bevonden en de verzoekende partij verplicht wordt een afschrift openbaar te maken van het dossier dat ingediend werd in het kader van het Europees USAR-project - Interreg 2 Seas Mers Zeeën.

  VII-40.593-1/16

  ‡BFKTKAABI-BDJAFIV‡

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2019.

  Kamervoorzitter Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Bart Martel, die loco advocaat Barteld Schutyser verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Patrick Devers, die verschijnt voor de verwerende partij, en de tussenkomende partij, die verschijnt in persoon, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Tussenkomst

  3. Met een op 21 augustus 2019 ter post aangetekend verzoekschrift vraagt Patrick Van Daele om in het geding te mogen tussenkomen.

  Er is grond om dat verzoek in te willigen.

  VII-40.593-2/16

  ‡BFKTKAABI-BDJAFIV‡

  IV. Feiten

  4.1. Op 7 april 2019 vraagt de tussenkomende partij, per e-mail aan de verzoekende partij een afschrift van “het dossier […] dat ingediend is bij „europa‟, via Interreg 2 Seas Mers Zeeën, om te participeren in het USAR project”. Op 14 april 2019 stuurt hij per e-mail een herinnering.

  4.2. Het antwoord van de verzoekende partij, verzonden op 19 april 2019, luidt:

  “Het dossier werd opgemaakt door Nederland als lead partner en Nederland heeft geen toestemming gegeven om het dossier vrij te geven.

  Op basis van artikel II.34, 6° van het Bestuursdecreet wijzen wij dan ook uw aanvraag tot openbaarmaking af.

  Daarenboven wordt uw aanvraag tevens afgewezen op grond van artikel II.35, 2° van het Bestuursdecreet aangezien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van het vertrouwelijk karakter van de internationale betrekkingen van De Vlaamse Waterweg nv en van de betrekkingen van De Vlaamse Waterweg nv met Europa. Het dossier bevat immers informatie gerelateerd aan de internationale betrekkingen tussen de Vlaamse overheid en Nederland zodat dit niet kan worden vrijgegeven om het vertrouwen tussen de partners niet te schenden”.

  Later op diezelfde dag wordt ook, maar door een andere ambtenaar van de verzoekende partij, volgend bericht verstuurd:

  “Beste heren Van Daele en Robberecht,

  Ik verwijs naar uw veelvuldig e-mailverkeer, o.m. naar de volgende recente e-mails: - vraag ikv openbaarheid van bestuur verzoek doorsnedetekening voorzien van bemaling pompgemaal Dam Lokeren (7/01/2019) - vraag ikv openbaarheid van bestuur overmaken TV Sigma Durme. (2008).

  Globaal inrichtingsplan Durmevallei (9/01/2019) - vraag ikv openbaarheid van bestuur reactie op nota IDMC (13/01/2019) - herinnering vraag ikv openbaarheid van bestuur reactie op nota IMDC

  (28/01/2019) - herinnering vraag ikv openbaarheid van bestuur aanvraag tekening pompgemaal Dam Lokeren (28/01/2019) - vraag ikv openbaarheid van Bestuur om investeringsplan en het budget van

  DVW inzake het Sigmaplan voor het jaar 2019 alsook de motivering van de RvB van DVW (4/02/2019)

  VII-40.593-3/16

  ‡BFKTKAABI-BDJAFIV‡

  - vraag ikv openbaarheid van Bestuur besluit VR 17/12/2004 ontwikkelingsschets/Sigmaplan (4/02/2019)

  - herinnering vraag ikv openbaarheid van bestuur vraag om tekening pompgemaal Dam Lokeren (7/02/2019)

  - verzoek om te bellen (7/02/2019) - vraag ikv openbaarheid van Bestuur investeringen Durmevallei 2019

  (17/02/2019) - herinnering vraag ikv openbaarheid van bestuur omtrent aanvraag tekening pompgemaal te Lokeren (24/02/2019) - verzoek verduidelijking mail omtrent investeringen Durmevallei 2019

  (4/03/2019) - verzoek ikv openbaarheid van bestuur om meer uitgebreide tekening pompgemaal Dam Lokeren over te maken (29/03/2019) - e-mail ikv Potpolder IV met hel oog op toelichting bij de tabel op p. 5 en 6 van het gemotiveerd verzoek tot vaststelling van beperkte ruimtelijke impact van een handeling van algemeen belang (6/04/2019) - verzoek om dossier ingediend bij Europa om te participeren in het

  USAR-project over te maken (7/04/2019) - e-mail omtrent potpolder IV te Waasmunster - sigma - uw overeenkomst

  (10/04/2019) - verzoek om document „Rivierherstelplan Durmevallei: voorstel invulling vijveralternatief‟ over te maken (11/04/2019) - herinnering verzoek om dossier ingediend bij Europa om te participeren in het

  USAR-project over te maken (14/04/2019) - verzoek om opmetingen landmeters voorbereiding project PP4 over te maken

  (14/04/2019) - verzoek om topografische opmetingen uit 2015 over te maken (14/04/2019) - verzoek om meer specifieke topografische opmetingen van 2016 mbt PP4 over te maken (14/04/2019) - ...

  Wij stellen vast dat het recht op openbaarheid van bestuur buiten zijn context wordt gebruikt.

  Via uw onderling afgestemde gedragingen wordt dit recht uitgeoefend op een wijze die de normale uitoefening te buiten gaat

  Om deze redenen hebben wij besloten om voorlopig niet langer op uw verzoeken in te gaan en dit tot en met 31 juli a.s.”.

  4.3. De tussenkomende partij dient per e-mail van 19 mei 2019 beroep in bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie tegen “het besluit van de heer Dauwe W., afdelingshoofd bij de Vlaamse Waterweg, om geen antwoord/gevolg te geven aan door mij gevraagde stukken en gestelde vragen”. Zij licht toe:

  “De Vlaamse Waterweg (DVW) heeft in Waasmunster een project lopen: „renovatie potpolder IV‟. Het project is gedragen en beheerd door DVW en

  VII-40.593-4/16

  ‡BFKTKAABI-BDJAFIV‡

  ‡BFKTKAABI-BDJAFIV‡

  heeft betrekking op hun professionele activiteiten, nl. waterbeheer van de bevaarbare waterloop Durme en uitvoeren van het geactualiseerde Sigmaplan. De Durme is een zijrivier van de Schelde. De monding van de Durme in de schelde situeert zich in Hamme. De Durme als getijden rivier loopt tot de dam in Lokeren, waar zoals de naam doet vermoeden de getijdenrivier afgesloten is door een dam. Voorbij de dam loopt de Durme nog verder als kanaal doorheen het stadscentrum van Lokeren tot ze verbinding maakt met de Moervaart. Het project „renovatie potpolder IV‟ werd aanvankelijk voorgesteld als oplossing voor het lokale probleem van afvoerproblemen met oppervlaktewater, aangevoerd door de Lokerenbeek (waterloop 2e categorie nr. 1023). De Durme kent een sterke verzanding, dit zorgt bij periodes met veel neerslag voor een continu hoog waterpeil op dit gedeelte van de Durme. Het bestaande pompgemaal aan Ten Rijen is niet voorzien om bij deze hogere waterstanden in de Durme te kunnen pompen en schakelt uit. Vandaar de opstapeling van oppervlaktewater in het gebied rond de Lokerenbeek. Van in den beginne zijn de landbouwsector en private personen ABSOLUUT NIET met de voorbereiding van het project „renovatie potpolder IV‟ betrokken. Het werd naderhand duidelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT