Décision judiciaire de Raad van State, 27 juin 2019

Date de Résolution27 juin 2019
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 244.981 van 27 juni 2019 in de zaak A. 225.263/VII-40.274

In zake : de VZW NATUURPUNT BEHEER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bram Vandromme kantoor houdend te 8500 Kortrijk Kapucijnenstraat 14 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN OOST-VLAANDEREN

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 19 mei 2018, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 15 maart 2018 houdende uitspraak over het beroep ingesteld tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Dendermonde van 16 oktober 2017 waarbij aan Ann Veldeman de milieuvergunning wordt verleend voor het exploiteren van een rundveehouderij, gelegen aan de Oudegemstraat te Dendermonde.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Bij arrest nr. 242.878 van 8 november 2018 is de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing ingewilligd.

  De verwerende partij heeft een verzoekschrift tot voortzetting van de rechtspleging ingediend.

  VII-40.274-1/12

  ‡CHGTIFCAD-BDIAGEV‡

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft met toepassing van artikel 11/4, eerste lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een mededeling opgesteld.

  De verwerende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verzoekende partij heeft een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 6 juni 2019.

  Kamervoorzitter Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Jürgen Vanpraet, die loco advocaat Bram Vandromme verschijnt voor de verzoekende partij, en organisatiemedewerker Fanny Cocriamont die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Op 13 juni 2017 dient Ann Veldeman een milieuvergunningsaanvraag in voor het exploiteren van een melkveebedrijf aan de Oudegemstraat in

  VII-40.274-2/12

  ‡CHGTIFCAD-BDIAGEV‡

  Dendermonde. De beoogde percelen liggen volgens het gewestplan Dendermonde, vastgesteld bij koninklijk besluit van 7 november 1978, in agrarisch gebied, en grenzen aan natuurgebied.

  In een deel van dat natuurgebied beheert de verzoekende partij het private natuurreservaat Porrebeek-Paddebeek (nr. E-395), erkend bij ministerieel besluit van 4 november 2013. Er ligt een poel deels op het beoogde bedrijfsterrein en deels in het erkende natuurreservaat.

  3.2. Op 16 oktober 2017 verleent het college van burgemeester en schepenen van de stad Dendermonde de milieuvergunning voor het houden van 115 runderen, met bijzondere voorwaarden.

  3.3. De verzoekende partij dient een bestuurlijk beroep in.

  3.4. Volgende adviezen worden verleend: - de Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig onder voorwaarden; - de directie Omgevingsprojecten Milieu adviseert gunstig, mits een in een sub-advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (hierna: ANB) voorgestelde bijzondere voorwaarde ter bescherming van de poel wordt opgelegd; - de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar adviseert stilzwijgend gunstig; - de provinciale milieudeskundige adviseert gunstig onder voorwaarden, waaronder de voorgestelde voorwaarde ter bescherming van de poel; - de Provinciale Milieuvergunningscommissie adviseert gunstig onder voorwaarden, waaronder de voorgestelde voorwaarde ter bescherming van de poel.

  3.5. Met het thans bestreden besluit van 15 maart 2018 verwerpt de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen het ingediende beroep en bevestigt zij de in eerste aanleg genomen milieuvergunningsbeslissing, met toevoeging van volgende bijzondere voorwaarden:

  VII-40.274-3/12

  ‡CHGTIFCAD-BDIAGEV‡

  “1. Vrijwaren poel in het nabijgelegen natuurgebied

  De poel moet gevrijwaard blijven. Daartoe dient een buffer gerespecteerd te worden van 5 meter tot de randen van de poel (te bepalen in overleg met de gemeentelijke milieudienst en de bevoegde bos/natuurwachter van het Agentschap voor Natuur en Bos). In deze buffer worden geen verhardingen, constructies of opslag van materiaal voorzien en wordt niet bemest en geen pesticiden gebruikt. De vegetatie kan op die manier evolueren naar een typische oeverbegroeiing. Om de zone duidelijk af te bakenen moet een afsluiting geplaatst worden (palen met gladde draden). 2. Grondwater

  In afwijking van artikel 5.53.4.3 van Vlarem II - ook al is het debiet

  [...]”.

  IV. Onderzoek van het eerste middel

  Standpunten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT