8 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van leeftijdsgebonden bijkomende verlofdagen voor de medewerkers van de teams van 'SOS Enfants' (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van leeftijdsgebonden bijkomende verlofdagen voor de medewerkers van de teams van "SOS Enfants".

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 september 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector

Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2021

Toekenning van leeftijdsgebonden bijkomende verlofdagen voor de medewerkers van de teams van "SOS Enfants" (Overeenkomst geregistreerd op 25 juni 2021 onder het nummer 165634/CO/332)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ploegen "SOS Enfants" gesubsidieerd door de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van het decreet van 12 mei 2004 die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector.

Art. 2. Onder "werknemer" moet worden verstaan : alle mannelijke en vrouwelijke bedienden en arbeiders die zijn tewerkgesteld in de instellingen en diensten bedoeld in artikel 1.

Art. 3. De partijen komen overeen jaarlijks één of verscheidene bijkomende verlofdagen toe te kennen aan de werknemers in functie van hun leeftijd :

- 1 dag vanaf 45 jaar;

- 2 dagen vanaf 50 jaar;

- 3 dagen op 61 jaar;

- 4 dagen op 62 jaar;

- 5 dagen op 63 jaar;

- 6 dagen op 64 jaar;

- 7 dagen op 65 jaar;

- 8 dagen op 66 jaar;

- 9 dagen op 67 jaar of meer.

Het jaar dat in aanmerking wordt genomen voor de toekenning van deze bijkomende verlofdagen, is het kalenderjaar waarin de werknemer de vereiste leeftijd bereikt.

Art. 4. Het aantal bijkomende verlofdagen dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT